• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thông báo

Sở Công thương tỉnh Bến Tre thông báo danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm tự công bố sản phẩm từ ngày 01/3/2024 đến ngày 15/3/2024.   ...
Thực hiện Công văn số 452 /VPUBND-NgV  ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc  triển khai Chương trình hỗ trợ tăng tốc kinh doanh nông nghiệp thích ứng với khí hậu dành cho phụ nữ (Deltaccelerate). Sở Công Thương Bến Tre thông tin đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉ...
Thực hiện công văn số 652/BCT-KHCN ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ Công thương về báo cáo tình hình ứng dụng kết quả  nghiên cứu KH&CN và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2025 thực hiện “ Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới hiện đại hoá công nghệ khai khác và...
Sở Công Thương thông báo nhu cầu tuyển dụng 01 biên chế viên chức, cụ thể như sau: ...
Sở Công Thương tỉnh Bến Tre thông báo: Từ ngày 10 tháng 7 năm 2023, Sở Công Thương sẽ thực hiện việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của doanh nghiệp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép doanh nhân Việt Nam được sử dụng thẻ ABTC theo Quyết định định số...
Căn cứ Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC (gọi tắt là Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg). ...
Ngày 27 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (UBCTQG) đã thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của UBCTQG (www.vcca.gov.vn) về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Homeway Việt Nam. ...
Thực hiện kế hoạch Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023, Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bến Tre tổ chức “Khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho kinh tế tập thể và hợp tá...
Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư số 25/2018/TTBCT ngày 12 tháng ...
Sở Công Thương thông báo nhu cầu tuyển dụng 01 biên chế viên chức, cụ thể như sau:...
Thực hiện Kế hoạch số 514/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kết nối sự kiện đối ngoại năm 2023....
Thực hiện Công văn số 4352/UBND-KT ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển  khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 năm  2022- 2023;  Công văn 79/SKHCN-QLCN về  việc phối hợp triển khai Hội thi Sáng tạo; Công văn 200/SKHCN-QLCN về việc tiếp tục hỗ trợ tu...
Thu hồi Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 747 /XN-SCT ngày 09 tháng 5  năm 2019; Giấy xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 282/XN-SCT ngày 14 tháng 02 năm 2022 do Sở Công Thương tỉnh Bến Tre xác nhận cho Công ty T...
Sở Công Thương thông báo nhu cầu tuyển dụng 01 biên chế viên chức, cụ thể như sau:...
Thủ tục hành chính Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam và Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam là 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xúc tiến thương mại do Sở Công Thương tại địa phương xác nhận. ...
Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có Văn bản đề nghị các đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin của các bộ ngành Trung ương, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố triển khai khảo sát trải nghiệm người dùng Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). ...
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bến Tre cần tuyển dụng 02 viên chức như sau:...