• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

(Cập nhật: 06/07/2023)
Căn cứ Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC (gọi tắt là Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg).

Thực hiện Công văn số 3935/UBND-NgV ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2023/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC.
 
Sở Công Thương gửi dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi (đính kèm dự thảo Quyết định).
Nguồn: SCT