• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Công bố hợp quy

Thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. ...
Thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. ...
Sở Công thương thông báo danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm tự công bố sản phẩm từ ngày 01/4/2024 đến ngày 15/4/2024 như sau: ...
Bảng công bố hợp quy. Giấy chứng nhận công bố hợp quy. ...