• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Văn Phòng

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ quan, Sở Công Thương Kế ...
Thực hiện Kế hoạch số 355/KH-BCĐ ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an tinh Tổ quốc năm 2024. ...