• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Cập nhật: 03/04/2024)
Thực hiện Kế hoạch số 355/KH-BCĐ ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an tinh Tổ quốc năm 2024.
Nhằm tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo 138/CP Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, đấu tranh với những hành vi vi phạm. Kiên quyết làm giảm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; phấn đấu, kiềm chế, kéo giảm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Hơn nữa, cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên trách trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm quy định của Đảng về trách nhiệm “nêu gương”, đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đơn vị.
Sở Công Thương tỉnh Bến Tre xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 với những nội dung:
+ Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với những giải pháp cụ thể, thiết thực; trọng tâm là Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chương trình số 44-CTr/TU ngày 11/7/2023 của Ban Thường vụ về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị (giai đoạn 2023 - 2030); Chương trình số 07-CTr/TU ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 7037/KH-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 1823/KH-UBND ngày 06/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030,... và các kế hoạch, chuyên đề khác liên quan công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
+ Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan.
+ Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đặc biệt chú trọng đổi mới theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ; chú trọng khai thác hiệu quả của các phần mềm, ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án số 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
+ Tăng cường phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, nhất là trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng tiền chất công nghiệp, các loại tiền chất có chứa chất kích thích, chất gây nghiện,…
Qua đó, các phòng/đơn vị trực thuộc Sở Công Thương căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tế để cụ thể hóa thành các đầu việc cụ thể, đề ra thời gian và tiến độ triển khai thực hiện, nghiêm túc triển khai các văn bản về an toàn, an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm đến các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở việc triển khai thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, phối hợp thực hiện công tác quản lý, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, nhất là trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng tiền chất công nghiệp, các loại tiền chất có chứa chất kích thích, chất gây nghiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.
(Nguồn: VP Sở)