• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Sở Công Thương xây dựng cơ quan đạt chuẩn về "An toàn an ninh, trật tự", xây dựng "Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và phòng, chống tội phạm

(Cập nhật: 03/04/2024)
Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ quan, Sở Công Thương Kế hoạch cơ quan đạt chuẩn về "An toàn về an ninh, trật tự", xây dựng "phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và phòng, chống tội phạm năm 2024 với những nội dung như sau:
- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến các phòng, đơn vị thuộc sở.
- Quý I hàng năm, cơ quan ban hành được chương trình, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch.
- Hàng năm lồng ghép triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổng kết mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Hưởng ứng các hoạt động tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6); “Ngày môi trường thế giới” (5/6); “Ngày phòng, chống mua bán người” (30/7); “Tháng An toàn giao thông” (tháng 9); “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8); “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” (04/10) và các phong trào thi đua khác do cơ quan phát động.
- Thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng tự vệ cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; không có cá nhân vi phạm pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật.
- Hàng năm có ít nhất 01 lượt tập thể hoặc cá nhân được các cấp khen thưởng; có ít nhất 01 tập thể hoặc 01 cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
- Đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt loại xuất sắc (theo Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an).
- Không để công chức, viên chức, người lao động lợi dụng các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân để tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, kích động tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, biểu tình, bạo loạn, khiếu kiện vượt cấp, tham gia đình công, lãn công và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền, không để tồn đọng, phát sinh phức tạp kéo dài.
- Nội bộ đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, kỷ cương, kỷ luật; không có công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật; không làm lộ, mất bí mật nhà nước. Không có cán bộ đảng viên vi phạm 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động.
- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
- Tổng kết công tác năm, cơ quan đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; được các cấp khen thưởng về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Việc xây dựng cơ quan điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải đảm bảo khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị; tập trung xây dựng các điển hình để tạo hiệu ứng thi đua lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Căn cứ nội dung Kế hoạch, Sở Công Thương thực hiện đăng ký cơ quan an toàn về an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 cùng các chỉ tiêu và thang điểm phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; triển khai và thực hiện nghiêm kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổ chức tổng kết phong trào báo cáo tổng kết cuối năm và đánh giá kết quả đạt được./.
(Nguồn: VP Sở)