• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2025 thuộc Đề án hiện đại hóa công nghệ ngành công nghiệp khai khoáng.

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2025 thuộc Đề án hiện đại hóa công nghệ ngành công nghiệp khai khoáng.

(Cập nhật: 20/02/2024)
Thực hiện công văn số 652/BCT-KHCN ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ Công thương về báo cáo tình hình ứng dụng kết quả  nghiên cứu KH&CN và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2025 thực hiện “ Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới hiện đại hoá công nghệ khai khác và chế biến khoáng sản đến năm 2025 và công văn số 656/UBND-KTN ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.Sở Công Thương hướng dẫn các Sở ngành; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký thực hiện Đề án như sau:


1.Nội dung và yêu cầu đối với đề xuất:


Các đề xuất nhiệm vụ phải là những nội dung triển khai áp dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất hoặc chuyển giao các giải pháp công nghệ tiên tiến của trong nước hoặc nước ngoài vào sản xuất để đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị sản xuất dưới dạng dự án hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm.
Chi tiết nêu tại công văn số 652/BCT-KHCN được đăng tải tại đây.

2. Yêu cầu về hồ sơ đề xuất:


Mẫu hồ sơ báo cáo tình hình ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2025 thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” được đăng tải tại đây (Bìa, Mẫu 01 02 03)

3
. Thời hạn cuối nhận hồ sơ:

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ báo cáo và đề xuất là ngày 29 tháng 02 năm 2024 theo dấu đến của văn thư Bộ Công Thương (trường hợp gửi trực tiếp) hoặc ngày đóng dấu của bưu điện nơi gửi trên hồ sơ (trường hợp gửi qua bưu điện).

Các đơn vị gửi hồ sơ về Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), số 23 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; đồng thời gửi 01 bản điện tử (theo định dạng Microsoft Word) nội dung của hồ sơ về địa chỉ thư điện tử: nguyenld@moit.gov.vn.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, điện thoại: 04.22202312.

Sở Công Thương thông báo, hướng dẫn nội dung báo cáo kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2021 - 2023 và đề xuất xây dựng kế hoạch KH&CN cấp Bộ năm 2025 như trên để các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nguồn: P.KTATMT