• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp văn bản cho phép doanh nhân Việt Nam được sử dụng thẻ ABTC

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp văn bản cho phép doanh nhân Việt Nam được sử dụng thẻ ABTC

(Cập nhật: 07/07/2023)
Sở Công Thương tỉnh Bến Tre thông báo: Từ ngày 10 tháng 7 năm 2023, Sở Công Thương sẽ thực hiện việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của doanh nghiệp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép doanh nhân Việt Nam được sử dụng thẻ ABTC theo Quyết định định số 09/2023/QĐ-TTg.

Kèm theo: Phụ lục Hướng dẫn về việc cấp văn bản cho phép doanh nhân Việt Nam được sử dụng thẻ ABTC.
Sở Công Thương tỉnh Bến Tre trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp biết để thực hiện theo quy định./.
 Nguồn: SCT