• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Triển khai Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương

Triển khai Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương

(Cập nhật: 10/05/2023)
Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư số 25/2018/TTBCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT.

Quyết định này có hiệu lực áp dụng từ ngày 15 tháng 6 năm 2023. (Xem nội dung Thông tư 09 tại đây)

Sở Công Thương thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết để triển khai thực hiện./.
Nguồn: SCT