• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Homeway Việt Nam

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Homeway Việt Nam

(Cập nhật: 03/07/2023)
Ngày 27 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (UBCTQG) đã thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của UBCTQG (www.vcca.gov.vn) về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Homeway Việt Nam.
 
Người tham gia bán hàng đa cấp có thông tin, khiếu nại về việc Công ty TNHH Homeway Việt Nam chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm  2023  của  Chính  phủ  sửa đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định  số 40/2018/NĐ-CP xin vui lòng liên hệ UBCTQG trước ngày 26 tháng 7 năm 2023 để UBCTQG xem xét, yêu cầu Công ty giải quyết theo quy định.
Nguồn: SCT