• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/ĐUK, ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về học tập, quán triệt và thực hiện Chuyên đề năm 2023 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch số 291-KH/ĐU, ngày 10/01/2023 về học tập quán triệt và thực hiện Chuyên đề năm 2023 họ...
Chiều ngày 22/02/2023, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị phát động thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và phát động Tháng cao điểm thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Ban Thường vụ Công đoàn Viên...
Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-CĐVC ngày 06/12/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức các hoạt động chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công đoàn cơ sở Sở Công Thương đã phối hợp với chính quyền tặng quà cho tất cả CCVC-LĐ, công ...
Nhằm triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn...
Ngày 12 tháng 01 năm 2023, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức buổi nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, kết luận tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Trần Văn Phương - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã giới...
Năm 2022, Đảng ủy Sở Công Thương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đạt được một số kết quả: ...
Xác định Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại các Chi bộ. Qua đó, nhằm kiểm điểm, đánh giá sự lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua; Đồng thời, phân tích rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và nhữn...
Nhằm triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo Chương trình số 25-CTr/TU ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viê...
Tiếp thu tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 18 tháng 01 năm 2021), Sở Công Thương đã quan tâm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1). Xây dựng Đ...
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, thời gian qua Sở Công Thương ban hành các văn bản để triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong toàn đội ngũ công chứ...
Chiều ngày 04/11/2022, Chi bộ Nghiệp Vụ - Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2022-2025 theo Kế hoạch số 238-KH/ĐU ngày 22/8/2022 của Đảng ủy Sở Công thương về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng thời đây cũng là chi bộ tổ chứ...
Qua 01 năm triển khai thực hiện Chương trình công tác Công đoàn, năm 2022, hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Công Thương đã đạt được một số kết quả: ...
Giai đoạn 2019-2022, Sở Công Thương thường xuyên tổ chức sinh hoạt, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân b...
Ngày 29/8/2022, đồng chí Trần Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh triển khai, báo cáo Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đảng ủy Sở Công Thương....
Ngày 17/5/2022, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tỉnh Bến Tre tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. ...
Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, Sở Công Thương báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ với những kết quả đạt được cụ thể như sau: ...
Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/ĐUK ngày 22/02/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Ngày 11/3/2022, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức buổi triển khai, sinh hoạt chuyên đề năm 2022 cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và quần chúng tham dự theo Kế hoạch số 194-KH/ĐU ngày 07/3/2022 của Đảng ủy ...
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp giữa tập thể Đảng ủy và tập thể Ban Lãnh đạo Sở Công Thương  đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác ph...
Nhằm quán triệt trong công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nội dung cơ bản của Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Chỉ thị 01); và ý kiến ch...
Qua 01 năm triển khai thực hiện Chương trình công tác Công đoàn, năm 2021, hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Công Thương đã đạt được một số kết quả: ...
Nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan – ...