• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Đảng ủy Sở Công Thương tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2022

(Cập nhật: 06/04/2023)
Năm 2022 Đảng ủy Sở Công Thương đã chủ động, nỗ lực lãnh đạo triển khai kế hoạch 2022; theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, các chỉ tiêu của ngành có tăng trưởng khá; lượng hàng cung ứng trên thị trường đáp ứng tốt cho nhu cầu mua sắm của người dân. Tình hình tư tưởng chính trị đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ  ổn định, an tâm công tác, tin tưởng vào những chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quanvà tập trung triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng ủy Sở và Ban Lãnh đạo Sở giao; đồng thời, quan tâm cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội 03 Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025. Đến nay, đã thực hiện đạt 8/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế nhất định. Do đó, nhằm  Kịp thời khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong kiểm điểm tự phê bình đã được tập thể Đảng ủy chỉ ra trong năm 2022 và xây dựng và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp cơ bản, cụ thể công tác lãnh đạo, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2022 với tinh thần việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm phải thực hiện nghiêm túc;  xác định cụ thể nội dung, phân công thực hiện; đồng thời thực hiện phải đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích, nhất là trong khâu đánh giá đảng viên, công chức, viên chức. Theo đó, đối với từng hạn chế cụ thế, Đảng ủy Sở Công Thương đã đề ra mục tiêu, giải pháp khác phục cụ thể:

Đối với hạn chế: Trong lãnh đạo điều hành còn một vài công việc dàn trãi, chưa kịp thời.

Biện pháp khắc phục:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức, chú trọng quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Phối hợp với Ban lãnh đạo sở quán triệt thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Giữ vững đoàn kết nội bộ, nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực thi công vụ, nhất là đối với người đứng đầu các đơn vị, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm việc.

- Tiếp tục lãnh đạo việc kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; kịp thời cho ý kiến điều động, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm; triển khai tốt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Các đồng chí trong Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, thủ trưởng các phòng/ đơn vị căn cứ vào các nội dung Sở Công Thương đăng ký với Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng Kế hoạch, đề xuất cụ thể từng nội dung công việc để triển khai thực hiện.

- Đảng viên, quần chúng tăng cường công tác đi cơ sở và đề xuất công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan nhằm nắm bắt tình hình, đề xuất công việc sát hợp.

Đối với hạn chế: Kết quả thực hiện các cam kết, đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thành năm nội dung. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện chưa đạt kết quả như mong muốn.

Biện pháp khắc phục

- Tập thể Đảng ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm các nội dung trong Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

- Đảng ủy, Ban Lãnh đạo phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung cam kết với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo thực hiện các nội dung đăng ký thông qua thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, những nội dung đăng ký cụ thể hóa Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2023.

- Tập thể Đảng uỷ, Bí thư chi bộ quán triệt thực hiện nghiệm Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm cấp ủy, cơ quan chủ trì và người đứng đầu trong việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Sở thường xuyên phối hợp tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị cụ thể hóa bằng cách tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch của ngành để triển khai đến từng công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, luôn theo dõi, nắm bắt tình hình, tham mưu kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Tin: VP Sở

Tin cùng loại