• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Sở Công Thương triển khai đăng ký giao ước thi đua năm 2023

(Cập nhật: 04/05/2023)
Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch 807/KH-TĐK3 ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Khối thi đua số 3 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2023; Sở Công Thương đã triển khai Đăng ký thi đua với Khối thi đua Số 3, trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị: Phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu của phong trào thi đua trong công chức, viên chức cơ quan năm 2023, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Nghiên cứu tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các chương trình, giải pháp, đề án, văn bản chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị được giao cho cơ quan, đơn vị (Tổng giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 39.600 tỷ đồng;  Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.700 triệu USD;  Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 650 triệu USD; Tổng mức bán lẻ HH và DVXH đạt 62.000 tỷ đồng; Thực hiện tốt các nội dung theo Thông báo số 13/TB-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc triển khai các nội dung cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2023.

Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua: thực hiện thi đua cải cách hành chính theo Kế hoạch số 8474/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 64/KH-SCT ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Sở Công Thương về Công tác cải cách hành chính năm 2023; Thực hiện tốt Kế hoạch thi đua Đồng khởi mới và các phong trào thi đua khác do Bộ Công Thương và địa phương phát động;

Thi đua thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tiếp tục tổ chức thi đua thực hiện tốt việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh: Tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; Thi đua xây dựng văn hóa công sở; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động ngành; Thực hiện tốt chế độ công vụ, công chức. Thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho công chức, viên chức; Thi đua xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động năng động, sáng tạo, vững chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử đồng bộ và hiệu quả; phát huy tính dân chủ, đoàn kết thống nhất nội bộ; cải tiến lề lối làm việc, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực được phân công.

Thi đua thực hiện kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội: Thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức; thực hiện đúng quy định về sử dụng biên chế và kinh phí, công khai tài chính theo đúng quy định. Khuyến khích công chức, viên chức và người lao động tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công sở, gia đình văn hóa, có biện pháp ngăn ngừa và phòng chống tệ nạn xã hội.

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng: Thực hiện xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức thi đua theo quy định. Rà soát, kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan; Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; Tham gia hoạt động thi đua do Khối thi đua phát động.
Tin: VP Sở

Tin cùng loại