• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

(Cập nhật: 03/10/2023)
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình Hành động số 28-CTr/TU, ngày 15/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”, thời gian qua Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở Công Thương đã bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tinh thần Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Lãnh đạo triển khai hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, Kế hoạch, Kết luận của Trung ương để toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự đồng thuận trong thực hiện; kịp thời cụ thể hóa, ban hành Chương trình để triển khai thực hiện, gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
 
Ban lãnh đạo Sở chỉ đạo xây dựng đề án tinh giản biên chế theo trình tự, nội dung, thời gian, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định, làm cơ sở triển khai thực hiện trong thời gian tới theo đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện và là tiêu chí để đánh giá người đứng đầu trong quá trình thực hiện chức trách được giao.

Công tác cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương thành kế hoạch, chương trình hành động được quan tâm. Nhằm Cụ thể hóa các nội dung tại Nghị quyết 18-NQ/TW và Chương trình hành động số 28-CTr/TU, Đảng ủy Sở, Ban Lãnh đạo Sở phối hợp xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ (Nghị quyết số 414-NQ/ĐU ngày 22/02/2018 của Đảng ủy Sở về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2025), trong đó xác định quan điểm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phải gắn liền với đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 64-KL/TW; thực hiện sắp xếp lại các các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Đối với thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, Sở đã xây dựng Đề án (Đề án số 1670/ĐA-SCT ngày 15/9/2015 của Sở Công Thương về thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ từ năm 2015 - 2020), kế hoạch tinh giản biên chế, trong đó xác định lộ trình tinh giản biên chế từng năm và cả giai đoạn, đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế theo quy định.

Kết quả cụ thể:

(1) Về thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Trung ương: Sở Công Thương phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở: năm 2018, Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND, ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số Điều của các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các sở, ban, ngành tỉnh; năm 2020, Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi một số điều của các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; năm 2022: Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND, ngày 20/9/2022 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương; Hiện tại, Sở Công Thương đang hoàn thiện phương án sắp xếp bên trong và phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND (căn cứ vào Thông tư số 15/2023/TT-BCT, ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành về sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương).  

(2) Về thực hiện các mục tiêu Nghị quyết: Rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong của Sở Công Thương: từ ngày 30/10/2017 đến nay, Sở Công Thương phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn. Trong năm 2018, thực hiện theo chủ trương tinh gọn bộ máy, Sở Công Thương đã chủ động đề xuất giảm 01 phòng Xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định 34/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương; Sở Công Thương đã phối hợp bàn giao Chi cục Quản lý thị trường (Lãnh đạo Chi cục, 02 Phòng và 06 Đội) về Bộ Công Thương, trong đó số biên chế của Chi cục vào thời điểm bàn giao: 58 biên chế (trong đó có 01 hợp đồng lao động).

Giảm 01 đơn vị sự nghiệp (Thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp và Trung tâm Xúc tiến thương mại kể từ ngày 01/4/2020 theo Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh); Thực hiện giảm số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị, tổ chức (Giảm 01 lãnh đạo Sở  (năm 2017 có 04 Phó Giám đốc Sở, hiện nay có 03 Phó Giám đốc Sở). Giảm 11 lãnh đạo cấp phòng và tương đương).Thực hiện giảm 01 đơn vị cấp phòng thuộc Trung tâm, từ 3 phòng còn lại 02 phòng theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tổ chức lại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre.

Kết quả thực hiện các mục tiêu tổng quát:  Công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo hướng cạnh tranh gắn với vị trí việc làm: Trong thời gian qua, công chức của Sở Công Thương được tuyển dụng đúng quy trình của tỉnh (thi tuyển công chức, tiếp nhận viên chức) thông qua Sở Nội vụ (năm 2022 tuyển 02 công chức, tiếp nhận 02 viên chức và 01 công chức cấp xã). Đối với tuyển dụng viên chức, Sở Công Thương tổ chức xét tuyển đúng quy định trình tự theo hướng dẫn của cấp trên (năm 2020 tuyển 03 viên chức, năm 2021 tuyển 01 viên chức, năm 2022 tuyển dụng 02 viên chức và năm 2023 đang triển khai thủ tục xét tuyển 01 viên chức). Hàng năm, Sở Công Thương tổ chức thực hiện đánh giá công chức, viên chức theo hướng dẫn của cấp trên; Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được lãnh đạo Sở quan tâm chú trọng, hàng năm Sở đều xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch đào tạo công chức, viên chức. Kết quả cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức: Sở thực hiện điều động, tiếp nhận công chức, viên chức; sử dụng bố trí công chức, viên chức cơ bản đúng theo vị trí việc làm đã được cấp trên phê duyệt.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy: Thực hiện công tác rà soát, sắp xếp các phòng thuộc Sở theo quy định. Số lượng biên chế tối thiểu của phòng đáp ứng theo quy định; đối với các phòng không đủ biên chế để bố trí hoặc chức năng, nhiệm vụ có tính chất tương đồng thì xem xét sáp nhập, hợp nhất; số lượng lãnh đạo cấp Phòng và tương đương thuộc Sở thực hiện theo quy định.

Nhìn chung, thời gian qua Sở Công Thương đã chủ động, sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức Sở theo quy định và lộ trình. Công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế. Sở Công Thương đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và Đề án, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại các phòng, đơn vị thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. /.
Tác giả: VP Sở CT

Tin cùng loại