• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

(Cập nhật: 14/11/2022)
Tiếp thu tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 18 tháng 01 năm 2021), Sở Công Thương đã quan tâm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1). Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; (2). Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ. Quán triệt trong công chức, viên chức thực hiện nghiêm Quy định số 08-Qđi/TW của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định 31-QĐi/TU ngày 05 tháng 01 năm 2019 của BTV Tỉnh ủy Bến Tre về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ, thường trực và ủy viên cấp ủy các cấp (nay là Quy định số 272-QĐ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên và tiêu chí đánh giá thực hiện trách nhiệm nêu gương).  Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phải được quan tâm thực hiện ngay từ đầu vào; đảng viên nhất là đảng viên có chức vụ phải xác định chức trách nhiệm vụ để có mục tiêu, phương pháp thực hiện công việc hiệu quả.

Về Kết quả thực hiện 06 mục tiêu

 Về chính trị: Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở thường xuyên phối hợp trong công tác tuyên truyền, rèn luyện đội ngũ công chức viên chức về tư tưởng chính trị thông qua các kỳ sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ lệ kỳ. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (bao gồm các nội dung sinh hoạt chuyên đề; công tác chính trị, tư tưởng; công tác tự phê bình và phê bình), các chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác nêu gương đảng viên điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về tư tưởng: Lãnh đạo các phòng đơn vị; Chi ủy các chi bộ đã có sự quan tâm đến công tác quản lý đảng viên, trong đó có việc theo dõi đánh giá tình hình tư tưởng và những diễn biến tư tưởng của  đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; về phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên cũng như tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ;

Về đạo đức lối sống: Công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức trong sáng, tâm huyết vì việc chung, gương mẫu, tiêu biểu, có lối sống trong sạch, lành mạnh, không suy thoái; chi bộ quản lý đảng viên khá chặt chẽ, công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra đảng viên chấp hành luôn được quan tâm thực hiện tốt; thời gian qua chưa có dư luận phản ánh việc đảng viên vi phạm tư cách, đạo đức.

Về tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ

Thực hiện quy định về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của Nghị định 107/2020/NĐ-CP (đối với các phòng thuộc Sở) và Nghị định 120/2020/NĐ-CP (đối với đơn vị trực thuộc Sở); Ban lãnh đạo Sở đã lãnh đạo triển khai hoàn tất việc sắp xếp các phòng theo quy định của Nghị định 107/2020/NĐ-CP; hoàn tất Đề án sắp xếp lại bộ máy bên trong Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (đơn vị trực thuộc) theo quy định.  Công tác cải cách hành chính được quan tâm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi tiếp cận; rà soát đơn giản hóa các TTHC, công bố, công khai, minh bạch các TTHC của ngành (kế hoạch theo từng năm); tăng cường giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên môi trường mạng;

Về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên: Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở luôn quan tâm đến công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Bên cạnh thường xuyên quan tâm, lãnh đạo công tác tổ chức, tư tưởng, quán triệt nghị quyết nhằm góp phần nâng cao bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Đảng ủy cũng chú trọng đến công tác phát động thi đua xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh (Kế hoạch số 153 -KH/ĐU của Đảng ủy về Phát động thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu trong Đảng bộ Sở Công Thương); công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm triển khai song hành (Kế hoạch số 06-KH/ĐU, ngày 21/10/2020 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm)

Bên cạnh đó, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ (cấp ủy), tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nề nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên. Qua đó, góp phần làm cho các đồng chí trong đảng ủy, đảng viên tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, chi bộ; Thông qua công tác quản lý đảng viên tại chi bộ, giúp đảng bộ nắm sát tình hình đảng viên, kịp thời chia sẻ, động viên đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, nhiệm vụ đảng viên được chi bộ phân công; ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong chi bộ góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng ủy Sở cũng đã ban hành Kế hoạch Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên.

Về phương thức lãnh đạo: Đảng ủy, Ban Lãnh đạo quan tâm đến việc cải tiến phong cách lề lối làm việc; Thực hiện theo Phương châm Đại hội XI, năm 2021, Đảng ủy chọn 2 thành tố “Đồng thuận – Sáng tạo”; 2022: thành tố “Đồng thuận – Sáng tạo – Phát triển” để kêu gọi thực hiện trong toàn thể Đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ. Ban Lãnh đạo, thủ trưởng các phòng/ đơn vị đã quát triệt quan tâm thực hiện và triển khai đến toàn thể công chức/ viên chức thuộc lĩnh vực phụ trách các nội dung trên đã đạt kết quả khá tốt. Qua đó, nhận thức, ý thức, hành động, trách nhiệm, phong cách, phẩm chất, đạo đức, kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức trong cơ quan được nâng lên, rõ nét nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, phòng, đơn vị được phát huy; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Thể hiện qua việc tham mưu đúng tiến độ đảm bảo nội dung, chất lượng khối lượng các đầu việc cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy; cũng như chủ động đề xuất tham mưu và các chương trình/ kế hoạch của Sở; Công tác điều hành, quản lý tài chính, tài sản công triển khai nghiêm túc chặt chẽ và đúng quy định; công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện tốt (bố trí công chức một cửa chuyên trách, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng quy định, không có trường hợp hồ sơ trễ hẹn); việc phối hợp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo có tiến bộ kịp thời và đầy đủ hơn. Công tác quy hoạch, trẻ hóa đội ngũ công chức được quan tâm, mạnh dạn đưa vào quy hoạch những cán bộ trẻ, có triển vọng để đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn; Bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành được quan tâm triển khai thực hiện, tăng cường cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến (mức độ 4 đối với 122/122 thủ tục) phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp

- Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị: Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên (Quyết định thành lập đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy); công tác triển khai, quán triệt nghị quyết được thực hiện tốt, ý thức tham dự học tập nghị quyết của đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng được thực hiện đa dạng với nhiều hình thức.

- Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng: Đảng ủy, Ban Lãnh đạo luôn quan tâm đến công tác quản lý đảng viên, trong đó có việc theo dõi đánh giá tình hình tư tưởng và những diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; về phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên cũng như tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

- Coi trọng xây dựng Đảng về đạo đức: Nhận thức được tầm quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng về đạo đức, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo không ngừng đề cao vai trò trách nhiệm tự phê bình, phê bình; xây dựng đạo đức với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ cần phải hết sức quan tâm thực hành rộng rãi dân chủ trong Đảng, phải nghiêm chỉnh thực hành tự phê bình và phê bình, thường xuyên lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp; chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát Đề cao trách nhiệm nêu gương;

Đảng uỷ Sở Công Thương triếp tục triển khai Quyết định quy định chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đảng viên, công chức, viên chức Đảng bộ Sở Công Thương (Quyết định 380-QĐ/ĐU, ngày 05/12/2017); đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã được Đảng ủy chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương (khoá XII) đưa nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân và tập thể để Chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát kết quả đăng ký học tập và làm theo.

-  Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng: chất lượng đội ngũ đảng viên đã được nâng lên đáng kể. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đội ngũ cán bộ, công chức năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, từ đó đã góp phần cùng Đảng bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác củng cố, nâng chất hoạt động của các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, kịp thời chỉ đạo củng cố các chi bộ qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng; công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm từng bước đi vào thực chất hơn; Đảng ủy đã phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc; chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên đáng kể, tinh thần phê và tự phê bình trong đảng có chuyển biến tích cực hơn trước.

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ: chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đã được nâng lên đáng kể, đến thời điểm hiện tại có 54 công chức, viên chức (39 công chức). Trong đó, có 16 công chức, viên chức có trình độ thạc sĩ; Về lý luận chính trị đã qua đào tạo: 01 cử nhân; 17 cao cấp chính trị; 08 trung cấp chính trị. Ngoài ra, có 05 trường hợp đang học trung cấp và 02 trường hợp đang học cao cấp lý luận chính trị. Đa số công chức, viên chức đều đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, có tâm quyết và phẩm chất đạo đức tốt;
- Công tác kiểm tra, giám sát: hàng năm Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể; quá trình kiểm tra, giám sát đều chọn những nội dung trọng tâm, những nội dung các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện chưa tốt để kịp thời nhắc nhở.

- Công tác dân vận: Đảng ủy và Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo tập trung triển khai các nội dung chính về công tác dân vận. Trong đó chú trọng các nội dung: công tác triển khai các văn bản liên quan về công tác dân vận; Thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành của cơ quan theo hướng dân chủ, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại với dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của dân; Tăng cường cải cách chế độ công vụ, công chức, tích cực sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức, xây dựng lối sống gần dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức và người lao động được tham gia đóng góp ý kiến các chủ trương, hoạt động của cơ quan.

-  Công tác Phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của Luật PCTN và các văn bản quy định có liên quan. Trên cơ sở chương trình công tác trọng tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Công Thương đã tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng lĩnh vực của ngành quản lý để triển khai thực hiện gắn với việc xây dựng Kế hoạch PCTN nhằm tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PCTN cho cán bộ, CC,VC và người lao động trong cơ quan. Đồng thời, hàng năm Đảng ủy cũng đã ban hành Kế hoạch PCTN; qua đó nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp giữa tập thể Đảng ủy và tập thể Ban Lãnh đạo Sở Công Thương đối với công tác PCTN và xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác PCTN.

-. Xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền: Hoàn thành công tác thực hiện Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và diện thủ trưởng cơ quan quản lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Sở đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức Sở Công Thương giai đoạn 2021-2025 (KH số 1867/KH-SCT, ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Sở Công Thương). Trong kỳ báo cáo, Sở đã cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể: Kết quả đào tạo năm 2021 đến thời điểm hiện tại cụ thể như sau: bồi dưỡng Cao cấp LLCT: 03 lượt; bồi dưỡng Trung cấp LLCT: 01 lượt; bồi dưỡng chuyên viên chính: 06 lượt; bồi dưỡng chuyên viên: 04 lượt; bồi dưỡng Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành cấp phòng và tương đương: 10 lượt. Năm 2022: Trung cấp LLCT: 03 lượt, CCLLCT: 01 lượt; quản lý nhà nước chương trình chuyên viên: 03 lượt; bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng: 02 lượt.

Bên cạnh đó, thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Công Thương đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

- Về lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo: Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở Công Thương đã chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo. Sở Công Thương cũng đã thực hiện tốt các công tác công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; việc nhận quà và nộp quà tặng; công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; việc tiếp nhận xử lý, giải quyết tố cáo về tham nhũng.
Nguồn: VP Sở – SCT