• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Đảng ủy Sở Công Thương quan tâm khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2023

(Cập nhật: 22/03/2024)
Trong năm 2023, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm với tinh thần đồng thuận cao, quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; cùng với việc năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành; duy trì tốt đoàn kết nội bộ. Tập thể và từng thành viên trong tập thể lãnh đạo luôn nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện đúng, đầy đủ chế độ hội họp, sinh hoạt cơ quan, công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định pháp luật. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng; thường xuyên quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm nhằm đảm bảo đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành được chú trọng. Ban Lãnh đạo, Đảng ủy xem đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt các kế hoạch, các mặt công tác trọng tâm của ngành. Ban Lãnh đạo đã phối hợp với Đảng ủy triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời lãnh đạo các chi bộ triển khai cho đảng viên, công chức, viên chức xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện; phối hợp lãnh đạo triển khai, quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet và mạng xã hội;
Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện. Đảng ủy đã ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát từ đầu năm. Kết quả đã thực hiện 100% kế hoạch kiểm tra giám sát theo Kế hoạch. Các chi bộ đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ mình để triển khai thực hiện trong năm; đồng thời, định kỳ trong sinh hoạt chi bộ có giám sát kết quả thực hiện bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phân đấu của đảng viên. Theo đó, các chi bộ ban hành kế hoạch kiểm tra đối với 06 đồng chí và giám sát đối với 06 Đồng chí (các chi bộ đã tổ chức kiểm tra, giám sát đạt 100% kế hoạch).
Đảng ủy thường xuyên quan tâm đến công tác công đoàn, lãnh chỉ đạo Công đoàn đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đại diện và chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức; quản lý công đoàn viên thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức hằng năm; phát động và tổ chức các phong trào thi đua. Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Các chỉ tiêu phát triển ngành đều có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ, trong đó có 01 chỉ tiêu vượt Nghị quyết (Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng ước đạt 63.012 tỷ đồng, tăng 11,44% so cùng kỳ, đạt 101,63% NQ), 01 chỉ tiêu đạt trên 98% (Giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2023 ước đạt 39.192 tỷ đồng, tăng 7,38% so với năm 2022 (tương đương tăng 2.692 tỷ đồng) và đạt 98,97% NQ.) và các chỉ tiêu còn lại có sự tăng trưởng khá. Năm 2023 có thêm 157,7 MW hòa lưới phát điện thương mại (NQ là 177MW). Nâng tổng công suất lũy kế phát điện các dự án điện gió toàn tỉnh lên 250,75 MW; còn 02 dự án với công suất 115,15 MW đã xây dựng hoàn thành đang đàm phán giá điện với Công ty mua bán điện, dự kiến sẽ đóng điện trong quý II/2024. Kim ngạch xuất khẩu năm 2023 ước đạt 1.530 triệu USD, tăng 3,99% so với năm 2022 và đạt 90% so với Nghị quyết. Kim ngạch nhập khẩu năm 2023 ước đạt 450 triệu USD, giảm 9,74% so với  cùng kỳ và đạt 69,23% so với Nghị quyết.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Do đó, nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong kiểm điểm tự phê bình đã được tập thể Đảng ủy chỉ ra, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp cơ bản, cụ thể công tác lãnh đạo, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2023. Đối với từng hạn chế cụ thể, Đảng ủy Sở Công Thương đã đề ra mục tiêu, giải pháp khắc phục cụ thể:
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số vấn đề chưa toàn diện trong đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh.
Biện pháp khắc phục: (1). Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức, chú trọng quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. (2). Phối hợp với Ban lãnh đạo sở quán triệt thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Giữ vững đoàn kết nội bộ, nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực thi công vụ, nhất là đối với người đứng đầu các đơn vị, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm việc. (3). Tiếp tục lãnh đạo việc kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; kịp thời cho ý kiến điều động, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm; triển khai tốt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương của Sở.
- Một số chỉ tiêu Nghị quyết chưa đạt. Công tác dân vận chưa được quan tâm đúng mức;
Biện pháp khắc phục: (1). Tập thể Đảng ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm các nội dung trong Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2024; (2). Đảng ủy, Ban Lãnh đạo phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung cam kết với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo thực hiện các nội dung đăng ký thông qua thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, những nội dung đăng ký cụ thể hóa Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2024. (3). Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở thường xuyên phối hợp tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị cụ thể hóa bằng cách tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch của ngành để triển khai đến từng công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đề ra; theo dõi, nắm bắt tình hình, tham mưu kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp với các sở ngành liên quan trong thống kê, đánh giá, phân tích, dự báo số liệu; nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tham mưu giải pháp hỗ trợ kịp thời. (4). Chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận; lãnh đạo đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo.
- Công tác giải phóng mặt bằng khó khăn nên việc triển khai thực hiện các công trình 110kV do ngành điện đầu tư còn chậm trễ;
Biện pháp khắc phục: Tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư có dự án điện gió đã hoàn thành thực hiện các thủ tục pháp lý đấu nối với lưới điện quốc gia, phấn đấu đưa vào khai thác 115 MW điện gió. Đồng thời phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Nam, các ngành, địa phương để khởi công và triển khai xây dựng các công trình đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, triển khai các nội dung phát triển hạ tầng điện trong quy hoạch tỉnh và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.
Để triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, Đảng ủy đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các đồng chí trong Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, thủ trưởng các phòng/ đơn vị căn cứ vào các nội dung Sở Công Thương đăng ký với Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng Kế hoạch, đề xuất cụ thể từng nội dung công việc để triển khai thực hiện; chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công. Bí thư Chi bộ phối hợp với lãnh đạo phòng/ đơn vị sinh hoạt đảng tại chi bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết, Kế hoạch năm 2024.
(Nguồn: SCT)