• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Quang cảnh hội nghị

Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Cập nhật: 22/03/2024)
Triển khai Kế hoạch số 159-KH/ĐU ngày 07/02/2024 của Ban Thườngvụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch số 402-KH/ĐU ngày 21/02/2024 về việc học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
 
Vào chiều ngày 20/3/2024, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức cho toàn thể đảng viên và quần chúng tại Sở Công Thương học tập, quán triệt nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 do đồng chí Trần Văn Phương, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh triển khai, quán triệt.

Mục đích của việc triển khai học tập, quán triệt nhằm tạo sự chuyển biến thật sự, đồng bộ từ nhận thức đến hành động; củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 -2025. Qua học tập, quán triệt yêu cầu nội dung cam kết theo đề năm 2024 của từng cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải được thực hiện nghiêm túc, thực chất, cụ thể, sát với nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên; chú trọng vai trò nêu gương, trước hết là Đảng ủy, Chi ủy các Chi bộ, lãnh đạo Phòng, đơn vị theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”.  
Nội dung chuyên đề năm 2024 gồm các trọng tâm:
Phần I. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh:
1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc;
2. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;
Phần II. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chú trọng:
1. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
2. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc;
3. Giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh;
Theo Kế hoạch 402-KH/ĐU, Chi ủy của các chi bộ Tổng hợp, chi bộ Nghiệp vụ và chi bộ Sự nghiệp tổ chức tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2024 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đặc biệt là cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2024 -2025;  tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trong cơ quan.
Tất cả đảng viên sau khi học tập và quán triệt phải xây dựng bản cam kết học tập và làm theo chuyên đề 2024 theo Công văn số 767-CV/TU ngày 25/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng cam kết thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2024.
Các Chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tự phê bình và phê bình theo cam kết đã công khai trước chi bộ; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư khoá XII về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên      
Về công tác biểu dương, khen thưởng gương điển hình theo Hướng dẫn số 21-HD/ĐUK, ngày 22/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện  công tác tự phê bình và phê bình; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các chi ủy đảm bảo nguyên tắc đúng người, đúng việc, đúng thành tích, thuyết phục, ý nghĩa; phát huy tính chủ động, dân chủ, khách quan trong bình xét để biểu dương, đề xuất khen thưởng gương điển hình; duy trì biểu dương, cá nhân trong các cuộc họp chi bộ hàng tháng, quý, năm cho phù hợp và đúng thực chất.
(Nguồn: Mai-SCT)