• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả 01 năm thực hiện công tác đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại Sở Công Thương
Tập thể lãnh đạo SCT và CB, CC, VC nêu cao ý thức học tập, quán triệt Nghị quyết

Kết quả 01 năm thực hiện công tác đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại Sở Công Thương

(Cập nhật: 18/01/2023)
Nhằm triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Kết luận số 21-KL/TW) và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị; Tỉnh ủy Tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 08/4/2022 về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở tiếp thu tinh thần Kế hoạch số 129-KH/TU của Tỉnh ủy, Đảng ủy  Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị; theo đó, với mục tiêu chung nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời, xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; trong đó, tập trung những yêu cầu mới, trách nhiệm và nhiệm vụ của các chi bộ trong triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị.

Thời gian qua, cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và triên khai các văn bản quy định liên quan, tập thể Ban Lãnh đạo sở phối hợp với cấp ủy Đảng triển khai các nội dung trên đến ở 100% chi bộ. Tổ chức triển khai với hình thức sinh hoạt chuyên đề, trong quá trình thực hiện đã gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025, Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận 21-KL/TW; Quy định 37–QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên;

Song song đó, công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra và của các Chi bộ trực thuộc được quan tâm. Từ đó, đã tạo chuyển biến rõ nét, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua của Đảng bộ, góp phần nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Nhìn chung, qua 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, cơ quan nhất là người đứng đầu. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của  đảng viên trong thực hiện kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được nâng lên; nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch của Bộ Chính trị; từ đó tạo chuyển biến rõ nét, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng thời, đề thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 129-KH/TU của Tỉnh ủy, trong thời gian tới Sở Công Thương tiếp tục chù trong các nội dung sau:

- Tiếp tục  đẩy mạnh triển khai, quán triệt, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến đội ngũ đảng viên, quần chúng  Kết luận số 21-KL/TW; Quy định số 37-QĐ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa về “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;

- Triển khai và nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, đảng viên trong tổ chức thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyểt định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ phải có tâm, có tầm, có khát vọng vươn lên, có trình độ, kỹ năng làm việc mang tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực và các hành vi bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

- Tập trung làm tốt công tác Dân vận; Phát huy các mô hình hiệu quả trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động, nhất là phong trao thi đua Đồng Khởi mới.

- Lãnh đạo thực hiện nghiêm Kế hoạch số 278-KH/ĐU ngày 25/11/2022 của Đảng ủy Sở Công Thương thực hiện Chương trình số 25-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Trong đó chú trong công tác (1). Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; (2). Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
Nguồn: Hương – VP Sở

Tin cùng loại