• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 05/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đơn vị sự nghiệp công lập

(Cập nhật: 23/10/2023)
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), Sở Công Thương tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 05/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Tỉnh ủy thông qua các cuộc họp cơ quan và hệ thống quản lý văn bản và điều hành Ioffice của cơ quan. Hàng năm, thực hiện xây dựng kế hoạch, chương trình hành động dựa trên kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Kết quả đạt được cụ thể:
 
1. Về sắp xếp, tổ chức lại các ĐVSNCL

        Năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại được thành lập trên cơ sở hợp nhất 02 đơn vị Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp và Trung tâm Xúc tiến thương mại theo Quyết định số 192/QĐ-UBND, ngày 30/01/2020.

        Thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ, Sở Công Thương đã thực hiện tổ chức lại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre (Quyết định số 134/QĐ-UBND, ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre). Theo đó, tổ chức lại từ 03 phòng thành 02 phòng trực thuộc: hợp nhất Phòng Khuyến công và Tư vấn PTCN với Phòng Xúc tiến thương mại thành Phòng Khuyến công và Xúc tiến thương mại; giữ nguyên phòng Hành chính-Tổng hợp và đồng thời giao thêm nhiệm vụ công tác truyền thông thông tin, quản lý website Sở Công Thương về Phòng Hành chính-Tổng hợp thực hiện.

        Hàng năm, đơn vị có cử viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cơ quan cũng khuyến khích viên chức tự học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ,...nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của đơn vị; cụ thể: có 03 viên chức học lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (năm 2022-2023); 01 viên chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị. Đến nay, đơn vị sự nghiệp đã có 02 viên chức có trình độ Thạc sĩ; 05 viên chức hành chính hạng II và các viên chức còn lại đều đạt chuẩn về tin học và ngoại ngữ.

2. Về số lượng người làm việc trong ĐVSNCL (biên chế sự nghiệp)

        Năm 2022 – 2023, biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao là 17 viên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Theo đó, đơn vị đã thực hiện xây dựng đội ngũ viên chức theo số lượng biên chế được giao, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, phẩm chất đạo đức và năng lực thực hiện nhiệm vụ của ngành. Cơ cấu lại đội ngũ viên chức phù hợp với vị trí việc làm; đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường đối với viên chức trúng tuyển.

3. Về nâng cao năng lực quản trị của ĐVSNCL

        Đơn vị đã thực hiện tốt tinh gọn bộ máy quản lý tổ chức, nâng cao năng lực quản trị, giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, ứng dụng công nghệ thông tin và tiến bộ khoa học tiên tiến, tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế trong quản lý KHCN tiên tiến, tiêu chuẩn.

        Thực hiện công khai minh bạch trong quản lý, mua sắm tài sản công, quản lý chi tiêu trong toàn đơn vị, quy hoạch cán bộ,... Tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính các cấp trong quản lý ngân sách nhà nước chi cho lĩnh vực sự nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, tránh chồng chéo, lãng phí.

        Đồng thời, quy định rõ quyền hạn gắn với trách nhiệm người đứng đầu ĐVSNCL. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình né tránh hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao đối với ĐVSNCL.

        Nhìn chung, việc thể chế hóa Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 05/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII trong ĐVSNCL đã được triển khai thực hiện đồng bộ theo lộ trình, phù hợp với tình hình mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nâng cao hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ viên chức một cách phù hợp. Chủ động, kịp thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của cơ quan cho phù hợp sau khi hợp nhất theo quy định, nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

        Việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức được triển khai thống nhất, đồng bộ, công khai, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện; các chế độ, chính sách đối với viên chức được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

          Trong thời gian tới, ĐVSNCL tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế trên cơ sở phải đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích của viên chức tại đơn vị. ĐVSNCL thực hiện bố trí viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng tinh gọn bộ máy nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động chung của đơn vị.
Tác giả: Tuấn Tú-VP Sở CT

Tin cùng loại