• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Chuyên trang cải cách thủ tục hành chính

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong thực hiện TTHC
Thực hiện Công văn số 1783/UBND-KGVX ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính (TTHC) thời kỳ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre; ...
Nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết công việc tại Sở Công Thương. Sở đã xây dựng Kế hoạch triển khai rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 theo Kế hoạch của UBND tỉnh chỉ đạo. ...
Nhằm nâng cao vai trò trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; Sở Công Thương tập trung chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính đề ra trong quý III/2019 như sau: ...
Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo và triển khai công tác CCHC của Sở Công Thương đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch CCHC năm 2019 thông qua ban hành các văn bản chỉ đạo sau:  ...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Thông báo số 104/TB-UBND về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre. ...
Quý I/2019, Sở Công Thương rà soát, cập nhật thủ tục hành chính tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 02 quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương cụ thể như sau:   ...