• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Sở Công Thương Bến Tre khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2022
Công chức một cửa của Sở Công Thương đang hướng dẫn đăng ký hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Nguồn: VP.SCT Bến Tre)

Sở Công Thương Bến Tre khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2022

(Cập nhật: 11/10/2022)
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, Sở Công Thương Bến Tre đã ban hành Kế hoạch xác định chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Công Thương Bến Tre năm 2022.

Theo đó, với mục đích khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Công Thương từ đó cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công; góp phần nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở. Và để đánh giá hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc.

Để triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính một cách hiệu quả thì cần sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; bộ câu hỏi khảo sát phù hợp với hệ thống tiêu chí đánh giá, dễ hiểu, dễ trả lời, phù hợp với trình độ của người được khảo sát; kết quả đo lường sự hài lòng phải được công bố kịp thời, rộng rãi. Đồng thời, thông qua kết quả khảo sát là cơ sở để Sở Công Thương đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân từ đó có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và đảm bảo sự hài lòng của người dân với chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, phối hợp giải quyết công việc của Sở Công Thương. Song song đó, có sự so sánh, đánh giá kết quả đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân so với năm trước đó, để có những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, chất lượng giải quyết công việc.

Các tiêu chí để đo lường sự hài lòng, bao gồm: (1) Tiếp cận dịch vụ; (2) Thủ tục hành chính; (3) Công chức trực tiếp giải quyết công việc; (4) Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; (5) Tiếp nhận, xử lý các ý kiến phản ánh, kiến nghị.        

  Đối tượng được lấy ý kiến phục vụ khảo sát, đánh giá được chia làm 02 nhóm:    
- Nhóm 1: Các Sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Nội dung khảo sát: Khảo sát sự hài lòng trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc với quy mô khảo sát (26 phiếu), bao gồm: sở, ban, ngành tỉnh (17 phiếu);  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (09 phiếu).
- Nhóm 2: Khảo sát các tổ chức, cá nhân có thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở Công Thương trong năm 2022; Nội dung khảo sát: Khảo sát sự hài lòng đối với việc giải quyết các TTHC (60 phiếu), bao gồm: lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (10 phiếu); lĩnh vực An toàn thực phẩm (10 phiếu); lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước (Nhóm TTHC Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu) (20 phiếu); lĩnh vực Xúc tiến thương mại (20 phiếu). Thời gian thực hiện khảo sát: Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2022.

Kết quả khảo sát sẽ giúp Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đo lường một cách khách quan, chính xác chất lượng dịch vụ do Sở cung cấp; xác định mức độ hài lòng, mức độ thụ hưởng, lợi ích từ dịch vụ hành chính công đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; là nội dung tham khảo để đánh giá công chức thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ hành chính công. Từ đó xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong thời gian tới.
Nguồn: VP Sở – SCT

Tin cùng loại