• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE ĐỨNG ĐẦU BẢNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
Quang cảnh Hội nghị (Nguồn: SCT)

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE ĐỨNG ĐẦU BẢNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

(Cập nhật: 18/05/2023)
Sáng ngày 18/5/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị phân tích đánh giá các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính và công bố chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố năm 2022. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và Giám đôc Sở Kế hoạch đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ đồng chủ trì hội nghị.

Theo kết quả công bố, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của Sở Công Thương được xếp thứ 01/18 sở ban ngành tỉnh, kết quả này đã ghi nhận những nỗ lực tích cực Sở Công Thương trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian qua, đặc biệt là vai trò chỉ đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo Sở, sự tậm tâm, nhiệt huyết và ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức về CCHC. Chỉ số CCHC được xây dựng từ 07 chỉ số thành phần, bao gồm: Chỉ số về công tác chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính; Chỉ số về xây dựng văn bản và tổ chức thực hiện văn bản; Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính; Chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Chỉ số vê cải cách chế độ công vụ; Chỉ số về cải cách tài chính công và Chỉ số về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở ban ngành tỉnh
 
Bên cạnh đó, qua kết quả khảo sát của đơn vị tư vấn với đối tượng là người dân, tổ chức được trực tiếp giải quyết công việc và nhận kết quả giải quyết tại cơ quan hành chính nhà nước, Sở Công Thương được xếp hạng 4/19 các sở ban ngành, đứng đầu danh sách là Sở Tài nguyên và Môi trường, tiếp theo là Ban quản lý các Khu công nghiệp và Sở Lao động Thương binh và xã hội.

Cũng tại hội nghị này, huyện Giồng Trôm là đơn vị đứng đầu về chỉ số CCHC năm 2022 của 9 huyện/thành phố và huyện Mỏ Cày Bắc là đơn vị đứng đầu về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với đơn vị cấp huyện.
Nguồn: SCT

Tin cùng loại