• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Sở Công Thương Bến Tre đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính
Ảnh minh họa: Người dân đến làm TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre (Nguồn: TT Sở)

Sở Công Thương Bến Tre đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính

(Cập nhật: 28/11/2022)
Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 2134/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Nội dung đơn giản hóa theo hướng cắt giảm thời gian giải quyết từ 04 đến 10 ngày làm việc cho mỗi TTHC, tỷ lệ cắt giảm từ 30% đến 57,14%. Đây là lần rà soát, đơn giản hóa TTHC lớn nhất của Sở Công Thương từ trước đến nay, thể hiện tinh thần quyết tâm đẩy mạnh cải cách TTHC, mang lại hiệu quả và sự hài lòng trong giải quyết các dịch vụ công cho tổ chức, công dân.

Trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, các TTHC được đơn giản hóa tập trung vào các TTHC về cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, cụ thể như sau:
- Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá: Giảm thời gian giải quyết từ 10 ngày làm việc còn 07 ngày làm việc.
- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá; Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá: Giảm thời gian giải quyết từ 15 ngày làm việc còn 10 ngày làm việc.
- Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu: Giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày làm việc còn 20 ngày làm việc.
Đối với các TTHC trong lĩnh vực Kinh doanh khí:
- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG: Giảm thời gian giải quyết từ 10 ngày làm việc còn 07 ngày làm việc.
- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải: Giảm thời gian giải quyết từ 15 ngày làm việc còn 10 ngày làm việc.
Sau khi được Phương án đơn giản hóa TTHC đã được thông qua, Sở Công Thương đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục TTHC để thực thi việc giảm thời gian giải quyết đối với 13 TTHC nêu trên (Quyết định số 2408/QĐ-UBND và Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Ngoài ra, Sở cũng đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các quy trình nội bộ (Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2022) để sửa đổi, bổ sung quy trình điện tử trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.bentre.gov.vn, qua đó giúp cho tổ chức, cá nhân có điều kiện thực hiện TTHC trực tuyến một cách nhanh chóng, hiệu quả./.
Nguồn: TT Sở – SCT

Tin cùng loại