• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Quy định mới của Chính phủ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến của CQNN trên môi trường mạng
Công chức SCT Bến Tre tuyên truyền, hướng dẫn về DVCTT cho người dân. (Nguồn: TT.SCT)

Quy định mới của Chính phủ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến của CQNN trên môi trường mạng

(Cập nhật: 16/08/2022)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2022, thay thế cho Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011.

Theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP,  dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của cơ quan nhà nước là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Trong đó, dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý hoặc dưới hình thức thông báo kết quả thực hiện trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một hoặc một số thủ tục hành chính để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

Điểm đáng chú ý nhất của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP chính là việc thay đổi các quy định về các mức độ cung cấp DVCTT, theo đó không còn chia DVCTT thành 04 mức độ thực hiện như Nghị định số 43/2011/NĐ-CP mà phân thành 02 mức độ: Dịch vụ công trực tuyến toàn trình (là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng, việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) và  Dịch vụ công trực tuyến một phần (là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 42/2022/NĐ-CP). Như vậy, cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tối đa trong quá trình cung cấp và xử lý DVCTT trên môi trường mạng trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định.

Đối với các DVCTT cho phép tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên môi trường mạng, cơ quan nhà nước có trách nhiệm: Triển khai áp dụng chữ ký số công cộng, chữ ký số chuyên dùng cho các ứng dụng chuyên ngành đáp ứng nhu cầu về chữ ký số trong quá trình thực hiện DVCTT; phát triển, sử dụng các biểu mẫu điện tử tương tác theo quy định; kết nối, khai thác dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung của các cơ quan nhà nước khác để tự động điền các thông tin vào biểu mẫu điện tử và cắt giảm thành phần hồ sơ, bảo đảm nguyên tắc tổ chức, cá nhân chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện DVCTT.

Các DVCTT phải được tổ chức, phân loại theo đối tượng sử dụng (tổ chức, cá nhân), theo nhóm dịch vụ (theo chủ đề), theo mức độ và cơ quan thực hiện để thuận tiện cho việc tìm kiếm, sử dụng. DVCTT khi cung cấp trên môi trường mạng được chuẩn hóa, đồng bộ về mã, tên DVCTT, có biểu mẫu điện tử kèm theo, đồng thời có hướng dẫn quy trình sử dụng cho tổ chức, cá nhân và quy trình xử lý của các cơ quan nhà nước.

Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh chính là kênh cung cấp DVCTT cấp bộ, cấp tỉnh phải có tên miền thống nhất theo quy định; kết nối, tích hợp với Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cổng dịch vụ công quốc gia; kết nối với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số; kết nối với Cổng kết nối dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng để giúp cho tổ chức, cá nhân thực hiện ký số.

Ngoài ra, Nghị định 42/2022/NĐ-CP còn cho phép các cơ quan nhà nước chủ động triển khai các kênh cung cấp DVCTT khác như mạng xã hội và ứng dụng trên thiết bị di động. Tổ chức, cá nhân có quyền chọn lựa kênh cung cấp DVCTT và phải tuân thủ những quy định về sử dụng các DVCTT đó. Các kênh cung cấp DVCTT phải đảm bảo thuận tiện trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau; tổ chức, cá nhân có thể đánh giá trực tuyến mức độ hài hòng về DVCTT được cung cấp; thông tin, trạng thái xử lý được đồng bộ với các DVCTT được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

Đồng thời, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP còn quy định chi tiết về các yêu cầu kỹ thuật cung cấp DVCTT; trách nhiệm của cơ quan nhà nước cung cấp DVCTT; giám sát, đánh giá hiệu quả, mức độ sử dụng DVCTT.
(Kèm theo Nghị định số 42/2022/NĐ- CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ)
Nguồn: TT – SCT

Tin cùng loại