• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Tăng cường công tác phát hiện, xây dựng gương điển hình tiên tiến ngành Công Thương giai đoạn 2021 – 2025
Những tấm gương điển hình tiên tiến ngành Công thương

Tăng cường công tác phát hiện, xây dựng gương điển hình tiên tiến ngành Công Thương giai đoạn 2021 – 2025

(Cập nhật: 04/11/2021)
Sở Công Thương Bến Tre ban hành Kế hoạch 2103/KH-SCT về phát hiện, xây dựng, biểu dương, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến Sở Công Thương giai đoạn 2021 – 2025;

Thông qua việc phát động nhằm xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, trong các phong trào thi đua yêu nước; là những nhân tố mới, dẫn đầu, nổi bật trong các phòng chuyên môn, đơn vị. Đối với tập thể: Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội. Đối với cá nhân: Gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị; là điển hình tiêu biểu được lựa chọn trong các phong trào thi đua. Sở Công Thương xác định, xây dựng nhân rộng gương điển hình thông qua các nội dung, tiêu chí:Đối với điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới”:

Tập thể: Các phòng chuyên môn, đơn vị tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhiệm vụ chuyên môn của phòng, đơn vị; Tập thể đoàn kết, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là nhân tố tiêu biểu, nổi bật trong các hoạt động của Sở.
Cá nhân: Điển hình, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực; đề ra được nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp cụ thể, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, năng động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành, Nghị quyết của Đảng bộ Sở, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do cơ quan, địa phương phát động.
 
Điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:
Tập thể: Điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; đi đầu trong đổi mới phong cách, lề lối làm việc, trong giải quyết công việc; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; Công chức, viên chức tận tụy, tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của ngành.
Cá nhân: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đi đầu trong đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc, trong giải quyết công việc; gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cơ quan, địa phương phát động.

Điển hình tiên tiến trong xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc:
Tập thể: Điển hình trong tuyên truyền, vận động và xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; thực hiện tốt Kế hoạch 1386 /KH-SCT, ngày 20/7/2021 của Sở Công Thương về Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện Gia đình hạnh phúc, tiến bộ giai đoạn 2021 – 2025; thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm; có sáng kiến cải tiến quản lý được áp dụng vào thực tiễn.
Cá nhân: Tiêu biểu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; gương mẫu trong chấp hành sự phân công của tổ chức, có trách nhiệm trong công việc tạo ra năng suất và hiệu quả cao; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện; thực thi công vụ đúng pháp luật; thể hiện rõ vai trò nêu gương trong công tác, trong gia đình;

Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”:
Tập thể:
Phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tuyên truyền, thẩm định các tiêu chí của ngành (an toàn thực phẩm, điện nông thôn, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn);
Cá nhân: Có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai phải bỏ lại phía sau”:
Tập thể: Tích cực hỗ trợ công tác giảm nghèo tại địa phương; tham gia các hoạt động xã hội; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
Cá nhân: Công chức, viên chức nổ lực trong công tác, có sáng kiến trong việc tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn, giúp hộ nghèo vươn lên trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Điển hình tiên tiến trong xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đồi sống văn hóa”. Điển hình trong thực hiện nếp sống văn hóa mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tham gia tích cực giữ gìn an ninh trật tự; không mắc các tệ ạn xã hội. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do cơ quan, địa phương phát động.

Điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động:
Tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng; những mô tả, sáng kiến mới, cách làm hay đem lại hiệu quả, thiết thực trên các lĩnh vực đời sống, xã hội đóng góp cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh; các nhân tố điển hình có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội. Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. 
Các phòng, đơn vị trên cơ sở các gương điển hình đã phát hiện và lựa chọn, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, các hoạt động bồi dưỡng điển hình; công tác tuyên truyền nhân rộng, đề xuất biểu dương khen thưởng các gương điển hình được kịp thời. Đồng thời, tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt tại phòng, đơn vị để tạo sức lan tỏa trong toàn ngành./.
Nguồn: VP Sở – SCT