• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Phát động thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu trong Đảng bộ Sở Công Thương
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát động thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu trong Đảng bộ Sở Công Thương

(Cập nhật: 04/11/2021)
Nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu; Đảng ủy Sở Công Thương ban hành Kế hoạch phát động thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu trong Đảng bộ Sở Công Thương (Kế hoạch số 153 -KH/ĐU). 

Theo đó, nhằm quán triệt trong đảng viên, quần chúng những nội dung cơ bản của Chỉ thị 01; Kế hoạch phát động thi đua của ngành; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, tư tưởng tiến công, tính kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Phát động toàn thể đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ tích cực tham gia phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” nói chung và thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đưa phong trào thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt với những nội dung thiết thực, việc làm cụ thể, phù hợp với Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của Ngành. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Nhiệm vụ, giải pháp: Thực hiện phương châm “Hai chân – Ba mũi”, cụ thể: “Hai chân”: Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu. “Ba mũi”: Xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Đổi mới phương thức lãnh đạo và công tác kiểm tra, giám sát; Xây dựng người cán bộ, đảng viên.

Thứ nhất, Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu

-  Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh:  Tập trung thi đua xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Phấn đấu hàng năm 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ;

-  Xây dưng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu:  Mỗi cán bộ, đảng viên thi đua thực hiện làm một tấm gương sống” trong sinh hoạt, công tác và đời sống; thường xuyên tự soi, tự sửa”, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; vững vàng về chính trị, có đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ, kỹ năng, tính chuyên nghiệp cao, không ngừng nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụi; tích cực tham gia phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.  Hàng năm có 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát, thực hiện tốt Quy định chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đảng viên, công chức, viên chức Đảng bộ Sở Công Thương. Trong sinh hoạt, thường xuyên lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm số một là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII.

Thứ hai, Xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Đổi mới phương thức lãnh đạo và công tác kiểm tra, giám sát; Xây dựng người cán bộ, đảng viên

- Xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ
Về chính trị: Giáo dục, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới và những nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, đảm bảo 100%  đảng viên và 100% quần chúng được quán triệt và phổ biến kịp thời, đầy đủ và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra vi phạm ở cơ quan.

Về tư tưởng: Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực, đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung. Ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những hành vi nói, viết và làm trái với quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về đạo đức: Xây dựng các tổ chức đảng “là đạo đức, là văn minh”: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về tổ chức: Lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác quản lý đảng viên, thực hiện tốt Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.  Phối hợp lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ; rà soát quy hoạch, đạo tạo đội ngũ công chức, viên chức; Thi đua xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt Quy định về trách nhiệm nêu và những việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên;

Về cán bộ: Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động có trình độ, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, gắn với sàng lọc đảng viên, đề cao vai trò gương mẫu của đảng viên theo nguyên tắc “Trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Chi bộ có tỷ lệ đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 98% trở lên.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo và công tác kiểm tra, giám sát
Đổi mới phương thức lãnh đạo: Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; hoàn thành 100% số cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra; phát hiện và xử lý kịp thời những tổ chức, đảng viên khi có sai phạm. Thực hiện tốt công tác đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác trong đơn vị.

- Xây dựng người cán bộ, đảng viên
Có bản lĩnh chính trị vững vàng: Nâng cao bản lĩnh, phẩm chất chính trị, tỏ rõ lập trường tuyệt đối trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Ðảng, Hiến pháp của Nhà nước; không dao động, mất niềm tin; kiên định công cuộc đổi mới toàn diện, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; dũng cảm vượt qua khó khăn, thử thách, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới; kiên quyết đấu tranh chống suy thoái lý tưởng chính trị, cơ hội, bảo thủ, "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa",…

Nắm chắc chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước: Nhận thức đúng mô hình, những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân ta đang xây dựng; những phương hướng cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa,... Học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nói và làm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong  thực hiện nhiệm vụ: Phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình, chi bộ, cơ quan, đơn vị, xã hội; trách nhiệm công dân và trách nhiệm trong nhiệm vụ chuyên môn được giao. Chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, các chủ trương, đường lối của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và sự phân công của lãnh đạo. Thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. /.
Nguồn: VP Sở – SCT