• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý

(Cập nhật: 06/12/2022)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4519/UBND-KT, ngày 05 tháng 10 năm 2017 về việc triển khai Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định trình, tự thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

Sở Công Thương đã có công văn số 2766/ SCT- QLNL của Sở Công thương ngày 05 tháng 12 năm 2022 về việc điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn Nhà nước sang tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, cụ thể:

Sở Công Thương đã tổng hợp danh mục các công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước (65 hạng mục) đề nghị điều chuyển sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý đồng thời có Công văn số 1877/SCT-QLNL ngày 22/10/2018 đề nghị Công ty Điện lực Bến Tre có ý kiến về việc tiếp nhận tài sản các công trình điện này (đơn vị được ủy quyền thay mặt đại diện bên nhận theo Công văn số 378/EVN SPC-KD ngày 12/01/2018 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam).

Đến ngày 08/11/2018, Sở Công Thương nhận được Công văn số 3377/PCBTr-KD ngày 26/10/2018 của Công ty Điện lực Bến Tre về việc tiếp nhận công trình điện vốn ngân sách nhà nước theo danh sách của Sở.

Tiếp đó, Sở Công Thương đã chỉ đạo Công ty Điện lực Bến Tre phối hợp với chủ đầu tư các công trình điện xác định giá trị còn lại của công trình, có biên bản kiểm kê xác định giá trị còn lại của công trình theo mẫu số 02 Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg. Sở Công Thương làm đầu mối tổng hợp các hồ sơ đã được 02 bên đồng ý kiểm kê, chuyển hồ sơ về Sở Tài chính thẩm định tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vướng một số khó khăn:
- Các công trình đã đưa vào sử dụng rất lâu nên hồ sơ không còn đầy đủ, việc xác định gía trị còn lại của công trình không thực hiện được.
- Việc gửi lấy ý kiến tiếp nhận từ ngành điện chưa thống nhất.
- Các nội dung quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg còn nhiều nội dung bất cập, từ đó dẫn đến các công trình vẫn chưa được bàn giao theo kế hoạch.

Mặt khác, ngày 13 tháng 4 năm 2022, Sở Tài chính có Công văn số 1054/STC-GCS về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý. Qua đó, Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg sẽ được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các điều kiện tiếp nhận và thủ tục theo hướng thuận lợi hơn so với quy định cũ. Tuy nhiên đến nay Nghị định vẫn chưa được ban hành nên việc điều chuyển các công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện được. Khi có hướng dẫn mới, Sở Công Thương sẽ phối hợp các ngành tiếp tục triển khai thực hiện.
Sở Công Thương thông tin đến các đơn vị biết, phối hợp./.

Xem thêm chi tiết file đính kèm tại đây
Nguồn: P.QLNL – SCT