• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Áp dụng giá bán điện

(Cập nhật: 28/12/2023)
Ngày 18 tháng 12 năm 202, Sở Công Thương nhận được Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện.

Theo đó, Quyết định quy định mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.006,79 đồng/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2023.

Giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng theo Phụ lục kèm theo Quyết định số 2941/QĐ-BCT và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Sở Công Thương thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết để triển khai thực hiện./.

(Đính kèm:
- Công văn số 2941/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 8 tháng 11 năm 2023;
- Công văn số 3046/SCT-QLNL của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2023)