• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” năm 2022

(Cập nhật: 25/03/2022)
Nhằm quán triệt trong công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nội dung cơ bản của Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua Đồng Khởi mớigiai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Chỉ thị 01); và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 891/UBND-TH, ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2022. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, tư tưởng tiến công, tính kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Tổ chức phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, có sự phối kết hợp chặt chẽ với thực hiện phong trào thi đua thường xuyên hàng năm và triển khai sâu rộng đến toàn thể đảng viên, quần chúng. Phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay trong phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, biểu dương, khen thưởng các tập thể và các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong đơn vị. Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” (Kế hoạch 483 /KH-SCT ), với những nội dung như sau:

 (1). Thi đua xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Tiếp tục thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện chuyên đề năm 2022 về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng tỉnh Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước;

Thi đua xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước năng động, hiệu lực, hiệu quả;

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ;

Đẩy mạnh ứng dụng số trong hoạt động của hệ thống chính trị và xây dựng chính quyền số;

(2). Thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Tập trung hoàn chỉnh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; chú trọng phát triển ngành công nghiệp chế biến trên cơ sở liên kết với ngành nông nghiệp nhằm khai thác, sử dụng triệt để và có hiệu quả nguồn nguyên liệu từ nông nghiệp.

Nâng cao chất lượng xuất khẩu theo hướng gia tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa có hàm lượng chế biến sâu, công nghệ cao gắn với mở rộng quy mô xuất khẩu nhằm khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mai tự do đã ký kết; mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng chủ lực của tỉnh.

Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư hệ thống hạ tầng thương mại, xây dựng các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm; thực hiện đa dạng hình thức quản lý chợ; phát triển hệ thống phân phối hàng hóa hiện đại như: trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng tiện ích kết hợp với việc duy trì, phát triển các chợ truyền thống phục vụ dân cư nông thôn.

Đẩy mạnh hoạt động khuyến công nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư đổi mới thiết bị, tiến hành hiện đại hóa từng phần, từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất nhằm giảm tiêu hao năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất và bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại; tổ chức, giới thiệu và làm đầu mối cho các doanh nghiệp tham gia các diễn đàn, hội thảo, khảo sát thị trường, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; hoàn thiện và phát triển hệ thống thông tin thị trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập và cung cấp thông tin chuyên sâu về thị trường trong nước và quốc tế; tăng cường các hoạt động kết nối tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giữ ổn định thị trường truyền thống, mở rộng và thâm nhập thị trường mới.

Phát triển hạ tầng điện đồng bộ với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo được nhu cầu điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh như điện gió, điện mặt trời, điện khí.

Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế; vừa phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Phấn đấu thực hiện: giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2022 đạt 38.300 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 8,2% so với ước thực hiện năm 2021; sản lượng điện thương phẩm ước thực hiện đạt 1.860 triệu kWh, tăng 4% so với ước thực hiện năm 2021; có hơn 140 MW điện gió đưa vào khai thác thương mại;  tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 56.000 tỉ đồng, tăng 12,6% so ước thực hiện năm 2021; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.500 triệu USD, tăng 20,2% so với ước thực hiện năm 2021; kim ngạch nhập khẩu đạt 800 triệu USD.

Để triển khai thực hiện phong trao thi đua, tập trung thực hiện các biện pháp thực hiện phong trào thi đua:  Xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua: Các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung thi đua nêu trên để thực hiện phong trào thi đua.  Tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp, luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI), Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, đề cao vai trò của người đứng đầu và Hội đồng thi đua - khen thưởng cơ quan, đơn vị trong việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng để tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, đúng thành tích; chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, công nhân. Việc khen thưởng phải phản ánh đúng kết quả phong trào thi đua, qua đó, phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Đồng thời, Sở cũng đăng ký ba nội dung thi đua trong năm 2022: Hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành, đưa vào vận hành các dự án điện gió với tổng công suất khoảng 140 MW; phối hợp thu hút đầu tư và triển khai ít nhất 02 CCN mới trên địa bàn các huyện, thành phốl; xây dựng và hoàn thành Đề án phát triển kinh tế ban đêm./.
Nguồn: VP Sở – SCT