• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Triển khai Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ

(Cập nhật: 30/08/2023)
Ngày 22 tháng 8 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quyết định số 980/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2023.
Nội dung Quyết định và Phụ lục Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường theo file đính kèm hoặc truy cập tại websitehttp://congthuongbentre.gov.vn/van-ban-trung-uong.html.
Sở Công Thương thông báo đến quý cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết để nghiên cứu và thực hiện./.
Nguồn: SCT