• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả công tác kiểm tra định kỳ an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2023
Hoạt động sản xuất tại cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành công thương huyện Thạnh Phú (nguồn: P.KTATMT)

Kết quả công tác kiểm tra định kỳ an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2023

(Cập nhật: 14/11/2023)
Thực hiện Kế hoạch số 279/KH-SCT ngày 16/02/2023 của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre về việc triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm ngành công thương năm 2023. Sở Công Thương tỉnh Bến Tre báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) cụ thể như sau:

Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện triển khai kiểm tra định kỳ an toàn thực phẩm ngành công thương, đã tiến hành kiểm tra 45 cơ sở. Kết quả đạt: 45 cơ sở, tỉ lệ đạt 100 %, cơ sở không đạt: 0 cơ sở, tỉ lệ 0 %.

Qua đợt kiểm tra hầu hết các cơ sở đều thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, chủ yếu đảm bảo về điều kiện vệ sinh của cơ sở, trang thiết bị dụng cụ chế biến, điều kiện con người.

Ngoài ra, Sở Công Thương cũng chủ trì, phối hợp với các đơn vị gồm: Chi cục an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện kiểm tra đột xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm sản phẩm rượu thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương. Kết quả kiểm tra: có 02 cơ sở không đạt, đang chờ xử lý vi phạm.

Nhìn chung, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ngành và liên ngành việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành công thương, Sở Công Thương đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh các trường hợp vi phạm về chất lượng an toàn thực phẩm từng bước góp phần ổn định thị trường thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Tác giả: Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường