• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Kế hoạch Hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021-2022

(Cập nhật: 10/08/2021)
Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về thực hiện chuyển đổi số, làm nền tảng vững chắc, tiến tới đột phá để vươn xa. Chuyển đổi nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong quản lý vận hành và hoạt động của doanh nghiệp để đạt được những lợi ích lớn. Giúp doanh nghiệp thấy được việc tham gia vào tiến trình chuyển đổi số là một sự thay đổi cần thiết để thành công và có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bến Tre. Sở Công Thương tỉnh Bến Tre xây dựng Kế hoạch Hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021-2022 (xem nội dung chi tiết tại đây).