• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số năm 2022

(Cập nhật: 14/02/2022)
Thực hiện Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày  09/8/2021  của Ủy  ban  nhân  dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ  trợ chuyển đổi  số  1.000  doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến  Tre năm 2021 - 2022 và Công văn số 8087/UBND-KT ngày  08/12/2021  về  việc  tăng  cường phối hợp, triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ  trợ chuyển đổi  số  1.000  doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 - 2022.

Trong năm 2021, Sở Công Thương đã đồng loạt thực hiện các  hoạt  động của Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp tỉnh Bến Tre  như  truyền thông nâng  cao nhận thức, hội nghị công bố kế hoạch, điều tra  khảo  sát  và  triển khai  đăng ký tiếp nhận thông tin của doanh nghiệp với  thời  hạn  tham  gia  đến hết  ngày  31/12/2021. Nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Kế hoạch  hỗ  trợ  chuyển  đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021-2022 đúng tiến độ và đạt hiệu quả trong năm 2022, Sở Công Thương có ý kiến như sau:
 
- Gia hạn thời gian để doanh nghiệp đăng ký tham  gia  Chương  trình  hỗ  trợ  chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp đến hết ngày 15/3/2022.
 
- Kính đề nghị các sở, ban  ngành  tỉnh;  Ủy  ban  nhân  dân  các  huyện,  thành  phố; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp,  doanh  nhân  tỉnh:  Tiếp  tục  triển khai  thực  hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8087/UBND-KT  ngày  08/12/2021  về  việc  tăng  cường phối hợp, triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ  trợ chuyển đổi số  1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 - 2022; thực hiện công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực  và  trên địa bàn  quản  lý,  vận  động  doanh  nghiệp  tích cực đăng  ký tham  gia Chương trình để được hỗ trợ.
 
- Kính đề nghị Ủy ban nhân dân  các  huyện,  thành  phố:  Cung  cấp  danh  sách  doanh nghiệp vận động tham  gia theo chỉ đạo của UBND  tỉnh tại Công văn số 8087/UBND-KT ngày 08/12/2021 trước ngày 20/3/2022; cử cán  bộ  đầu  mối  phối  hợp thực hiện và gửi thông tin về Sở Công  Thương  trước  ngày  17/02/2022. (theo  các biểu đính kèm).
 
Thông tin cán bộ đầu mối  của  Sở  Công  Thương:  ông  La  Thanh  Huỳnh,  chuyên viên phòng Quản lý Thương mại, điện thoại 0948728709,  email: lthuynh.sct@bentre.gov.vn.

Sở Công Thương rất mong sự quan tâm, phối hợp của các  cơ quan,  đơn vị  để  góp phần thực hiện tốt Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nguồn: SCT