• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thực hiện quy định về Quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện quy định về Quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn

(Cập nhật: 13/06/2022)
Từ khi triển khai thí điểm Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1941) ban hành Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh từ ngày 21 tháng 02 năm 2022, đến nay cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu phục vụ công tác quản lý của các cơ quan, lực lượng chức năng và các doanh nghiệp hoạt động tại cửa khẩu. Tuy nhiên, quá trình áp dụng triển khai thí điểm Quyết định số 1941 còn gặp một số khó khăn, vướng mắc; nền tảng cần được sửa đổi, bổ sung, tích hợp thêm nhiều tính năng để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ngày 02 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 941/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết định số 1941). Theo đó, quy định bao gồm quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số (02 quy trình chi tiết: xuất khẩu, nhập khẩu) và quy định trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức thực hiện của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đối với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh. (Đính kèm Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định) Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành hoạt động tại cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình áp dụng nền tảng vào quy trình thực tiễn xuất nhập khẩu hàng hóa, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn phối hợp thực hiện một số nội dung sau đây:
 
1. Đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố: Thông tin tới các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh trên địa bàn và trong phạm vi quản lý về Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn; đề nghị các bên theo
 
trách nhiệm, quyền hạn thực hiện nghiêm túc quy định để quá trình vận hành nền tảng vào hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong thực tiễn đạt được hiệu quả cao nhất.
 
2. Đối với các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hóa: Kê khai đầy đủ các thông tin trên Nền tảng cửa khẩu số; chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các dữ liệu được khai báo. Có trách nhiệm thu hồi các bản kê khai bị lỗi hoặc không còn sử dụng trên Nền tảng cửa khẩu số.
 
Trường hợp Nền tảng cửa khẩu số xảy ra sự cố khách quan ngừng hoạt động, các bên có liên quan tạm thời chuyển từ quy trình thực hiện trực tuyến sang trực tiếp. Các doanh nghiệp khai báo trên phiếu giấy, các lực lượng chức năng xác nhận trên phiếu giấy theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Quyết định. Khi Nền tảng cửa khẩu số hoạt động trở lại bình thường, các bên có trách nhiệm cập nhật Tờ khai từ mẫu giấy vào Nền tảng cửa khẩu số.
 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.
 
Nguồn: TT.KC&XT - SCT