• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Nhắc nhở báo cáo tình hình hoạt động hóa chất hàng năm

(Cập nhật: 14/01/2022)
Ngày 04 tháng 01 năm 2022, Bộ Công Thương có Công văn số 04/HC-QLHC về việc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hóa chất hàng năm.

Theo nội dung tại Khoản 1, Điều 53 Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Hóa chất đã quy định chi tiết về chế độ báo cáo. Theo đó, trước ngày 15 tháng 01 hàng năm tổ chức cá nhân có hoạt động hóa chất công nghiệp phải thực hiện báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước, thông qua hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia tại địa chỉ: http://chemicaldata. gov.vn.

Sở Công Thương đề nghị các cơ sở/Doanh nghiệp có hoạt động hóa chất công nghiệp sớm hoàn thiện báo cáo tình hình hoạt động hóa chất năm 2021 và gửi về Bộ Công Thương theo hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia đúng thời gian theo quy định. Tổ chức cá nhân không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất theo điều 28, điều 29 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.
Nguồn: P.KTATMT - SCT