• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thực hiện đăng ký xuất khẩu sản phẩm vào Trung Quốc

(Cập nhật: 06/05/2022)
Thực hiện công văn số 1179/BCT-KHCN ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Bộ Công Thương về hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu sản phẩm vào Trung Quốc.

Từ năm 2022, theo quy định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu sản phẩm vào Trung Quốc được thực hiện tại website của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (http://cifer.singlewindow.com). Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm: chất béo và dầu thực vật; sản phẩm bột ngũ cốc và mạch nha chế biến; các loại bánh có nhân phải đăng ký mở tài khoản và có thể bắt đầu thực hiện đăng ký sản phẩm mong muốn xuất khẩu vào Trung Quốc sau khi tài khoản được lập tại website trên.
 
Trong quá trình đăng ký mở tài khoản, các doanh nghiệp cần tra cứu theo mã HS tại tính năng “Product type query” để biết về phân loại hồ sơ đối với mặt hàng dự kiến đăng ký xuất khẩu. Đối với sản phẩm được phân loại “Yes” đối với yêu cầu “Official recommendation”, hồ sơ sẽ cần phải đăng ký thông qua Bộ Công Thương.
 
Để có cơ sở công bố, xác nhận sự đáp ứng của doanh nghiệp xuất khẩu với quy định an toàn thực phẩm của Trung Quốc và Việt Nam. Các doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị kèm theo Bản thuyết minh (Phụ lục 2 - Công văn 1179/BCT- KHCN ) về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học Công Nghệ) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ Công Thương sẽ rà soát thông tin, công bố với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về sự đáp ứng của doanh nghiệp đối với quy định an toàn thực phẩm của Trung Quốc và Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm xuất khẩu.
 
Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương. Điện thoại: 02422.202412, email: thangngm@moit.gov.vn
 
Sở Công Thương Bến Tre thông báo đến các doanh nghiệp được biết để thực hiện ./.
Nguồn: SCT