• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

THÔNG TIN CÔNG THƯƠNG

Trong tháng 4/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (Giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 2.970 tỷ đồng, tăng 4,58% so tháng trước, tăng 10,41% so cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng ước đạt 11.170 tỷ đồng, tăn...
Trong tháng quý I/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) ước thực hiện quý I/2021 đạt 8.200 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 10,81% so cùng kỳ (tương đương tăng 800 tỷ đồng) và đạt 21,58% kế hoạch. ...
Trong tháng 02/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (Giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 2.805 tỷ đồng, giảm 11,23% so tháng trước, tăng 1,26% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng ước đạt 5.965 tỷ đồng, tăn...
Trong tháng 01/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (Giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 3.160 tỷ đồng, giảm 0,63% so tháng trước, tăng 22,39% so cùng kỳ và đạt 8,32% kế hoạch. Trong đó, doanh ngh...