• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Tái cơ cấu ngành Công Thương tỉnh Bến Tre giai đoạn đến năm 2030

(Cập nhật: 22/05/2023)
Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 , Ủy ban nhân dân tỉnh  Bến Tre đã ban hành Kế hoạch tái cơ cấu ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2030, với các nội dung chính sau:

Mục đích: Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030; lồng ghép các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vào triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm đưa ngành công nghiệp của tỉnh phát triển nhanh, bền vững, phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 Mục tiêu tổng quát: Tái cơ cấu ngành Công Thương nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành. Tạo lập các động lực tăng trưởng mới gắn với chuyển biến về chất mô hình tăng trưởng của ngành Công Thương cùng một mô hình quản trị nhà nước năng động, hiệu quả, hiện đại và có tính thích ứng cao để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2030 Bến Tre cơ bản đạt được các tiêu chí là tỉnh có cơ cấu nền công nghiệp hiện đại, vững mạnh với khả năng thích ứng, chống chịu cao.

 Mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 8,5%/năm; tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt khoảng 25% vào năm 2030; đảm bảo cân đối cung cầu về năng lượng; đảm bảo phát triển đồng bộ hạ tầng lưới điện truyền tải đáp ứng khả năng chuyển tải công suất nguồn điện được thực hiện; phấn đấu tiết kiệm năng lượng đạt mức 3% vào năm 2030 so với kịch bản phát triển bình thường; duy trì thặng dư cán cân thương mại với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu luôn cao hơn nhập khẩu và tăng bình quân khoảng 13-15%/năm; tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 14-18%/năm.

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp, năng lượng, lĩnh vực xuất nhập khẩu, thị trường trong nước,  hội nhập kinh tế quốc tế;  huy động các nguồn lực để thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương; cải cách tổ chức bộ máy theo hướng đẩy mạnh phân cấp phân quyền; thực thi chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành; tăng cường công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng toàn diện và phát triển bền vững; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý ngành; tăng cường công tác thông tin và chia sẻ thông tin; nâng cao năng lực và nhận thức cho các bên liên quan về tái cơ cấu ngành Công Thương. Ban hành kèm theo Kế hoạch bộ tiêu chí giám sát, đánh giá về tái cơ cấu ngành công thương tỈnh Bến Tre giai đoạn đến năm 2030 và danh mục các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn đến năm 2030;

Kế hoạch đã phân công các đơn vị tổ chức triển khai, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa để tổ chức thực hiện. Có giải pháp, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thực hiện theo từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền, Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân công Sở Công Thương  chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch; điều phối, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn xây dựng, phối hợp tổ chức triển khai Kế hoạchtái cơ cấu ngành Công Thương cho cáchuyện, thành phố; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện hàng năm theo bộ tiêu chí được ban hành kèm theo Kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Kế hoạch khi cần thiết. Các sở, ngành, các hiệp hội theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp, hỗ trợ Sở Công Thương và các sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ có liên quan thuộc Kế hoạch. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo thực hiện: Xây dựng các Chương trình, Đề án, Kế hoạch tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến 2030 trên địa bàn; bố trí nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với Sở Công Thương, các sở, ngành liên quan trong tổ chức triển khai các nội dung có liên quan của Kế hoạch. Yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, UBND các huyện thành phố và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Sở Công thương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề mới, phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh./.
Tin: Thụy – P.KHTCTH