• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

(Cập nhật: 22/02/2019)

Nhằm mục đích tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) trên địa bàn tỉnh nói chung và lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương nói riêng theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình THPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, xem xét, đánh giá khách quan thực trạng THPL; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp bảo đảm cho pháp luật được thi hành thống nhất, nghiêm minh, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực Công Thương. Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 208/KH-SCT ngày 18/02/2019 về việc theo dõi tình hình THPL năm 2019, với một số nội dung chính như sau:

Theo dõi tình hình THPL đối với 02 lĩnh vực trọng tâm là:

(1) Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Theo dõi tình hình thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

(2) Về thương mại điện tử: Theo dõi tình hình tuân thủ pháp luật quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử, Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ thực hiện thu thập, xử lý thông tin, kiểm tra, khảo sát về tình hình THPL theo quy định từ Điều 7 đến Điều 10, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, từ Điều 1 đến Điều 5, Thông tư số 14/2014/TT-BTP, đối với các chuyên đề: Lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực điện lực; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Kinh doanh rượu theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; Xúc tiến thương mại theo Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và các văn bản liên quan; Quản lý hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ; Hoạt động kinh doanh khí theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ; Điều kiện kinh doanh xăng dầu theo các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Kinh doanh thuốc lá quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc láNghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP; Kinh doanh xuất khẩu gạo; An toàn thực phẩm theo phân cấp cho địa phương thuộc lĩnh vực kinh doanh thực phẩm của ngành Công Thương và lĩnh vực hóa chất.

Việc theo dõi THPL phải thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, nội dung theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình THPL; bảo đảm sự tham gia, phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi THPL với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo đó, các phòng và hai đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị tổ chức việc theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định. Thanh tra Sở - Bộ phận pháp chế thực hiện việc tổng hợp và tham mưu Giám đốc Sở báo cáo kết quả theo dõi tình hình THPL năm 2019 gửi Sở Tư pháp tổng hợp đúng thời gian quy định./.

 

Nguồn: TT Sở – SCT