• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Rà soát kinh doanh, sử dụng tiền chất công nghiệp

(Cập nhật: 25/11/2022)
Hiện nay các hoạt động liên quan đến hóa chất là tiền chất công nghiệp phát triển theo hướng đa dạng, phong phú và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động hợp pháp liên quan đến hóa chất là tiền chất công nghiệp ngày càng gia tăng.

Do đó, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh rà soát và báo cáo về Sở Công Thương tình hình kinh doanh hoặc sử dụng hóa chất là tiền chất công nghiệp theo Phụ lục I - Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp (Số  thứ  tự  từ  785  đến  819)  được  quy  định  tại Nghị  định  số 113/2017/NĐ- CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Danh sách bổ sung tiền chất nhóm 1 tại khoản 19, điều 23 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất (kèm theo mẫu báo cáo).

Báo cáo rà soát kinh doanh sử dụng tiền chất công nghiệp của quý doanh nghiệp, vui lòng gửi về Phòng kỹ thuật an toàn môi trường - Sở Công Thương Bến Tre trước ngày 06/12/2022, địa chỉ: Tòa nhà 6 sở ngành tỉnh, số 126A Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre hoặc qua địa chỉ email  cong.tran79@gmail.com.

Đây là nội dung hết sức quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về hóa chất, việc rà soát tiền chất công nghiệp là cơ sở để các cơ quan có chức thanh tra kiểm tra hàng năm. Do đó, đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện việc rà soát và báo cáo về Sở Công Thương đúng theo thời gian quy định.
Nguồn: P.KHTCTH – SCT