• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật 6 tháng đầu năm 2019
Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet)

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật 6 tháng đầu năm 2019

(Cập nhật: 27/05/2019)

Sở Công Thương đã thực hiện sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là PBGDPL) 6 tháng đầu năm 2019 với một số quả như sau:

Ngày 28/02/2019, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 264/KH-SCT về thực hiện công tác PBGDPL năm 2019, nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cho công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Nội dung tuyên truyền tập trung những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành năm 2018 và năm 2019; tuyên truyền, hướng dẫn các quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành Công Thương; chú trọng công tác cải cách hành chính, kết quả cải cách thủ tục hành chính, khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Công Thương đã thực hiện PBGDPL thông qua tổ chức các lớp tuyên truyền và Hội nghị, cụ thể: Tổ chức 01 Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, phát triển công nghiệp; 01 Hội nghị tuyên truyền, thông tin về Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam - 15/3; 01 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm.

Thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, Sở Công Thương đã xây dựng được Tủ sách pháp luật với khoảng 35 đầu sách, phục vụ tốt cho nhu cầu tìm hiểu pháp luật của công chức, viên chức; phân công công chức phụ trách công tác pháp chế phối hợp với Văn phòng Sở tiến hành rà soát, bổ sung các loại sách pháp luật mới ban hành vào Tủ sách pháp luật; giới thiệu các loại sách pháp luật mới đến toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan thông qua các cuộc họp, các buổi sinh hoạt, qua mạng nội bộ của Sở,...

Sở Công Thương đã xác định đúng đối tượng cần PBGDPL. Nội dung pháp luật đã được chọn lọc để tuyên truyền, phổ biến một cách kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng và từng địa bàn; hình thức PBGDPL thích hợp phong phú, có sức thu hút với đông đảo công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành Công Thương. Qua đó từng bước nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật của tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân; chủ động phòng và chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật trong xã hội.

Phương hướng, nhiệm vụ PBGDPL 6 tháng cuối năm 2019: Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung PBGDPL theo Kế hoạch số 264/KH-SCT ngày 28/02/2019 của Sở Công Thương; tiếp tục tổ chức phổ biến, giới thiệu những văn bản pháp luật mới liên quan đến phạm vi quản lý của ngành và liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và người lao động; tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến, kết hợp các hình thức tuyên truyền trực quan dễ hiểu, dễ nhớ bằng hình ảnh, pa nô, áp phích, tờ rơi, băng rôn,... nhằm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL.

Nguồn: TT-SCT