• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre
Đoàn thanh tra thực hiện công bố kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre Ảnh minh họa. (Nguồn: Xuyến – TT Sở)

Kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre

(Cập nhật: 07/07/2023)
Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; bảo đảm việc chấp hành nghiêm việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng theo mẫu (HĐTM), điều kiện giao dịch chung (ĐKGDC) trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, nhất là cung cấp nước sinh hoạt. Ngày 17/4/2023, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về HĐTM, ĐKGDC đối với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (đính kèm file). Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sau đây gọi tắt là Công ty CP CTN Bến Tre) và đi thực tế tại các Chi nhánh cấp nước trực thuộc Công ty. Kết quả thanh tra, kiểm tra cụ thể như sau:

Thứ nhất, Công ty CP CTN Bến Tre thực hiện tốt quy định của pháp luật về thực hiện nghĩa vụ đăng ký, đăng ký lại HĐTM, ĐKGDC theo khoản 1, Điều 8 và khoản 1, Điều 15, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm về nội dung và hình thức theo quy định. Công ty CP CTN Bến Tre đã thực hiện thông báo trên website của Công ty cho người tiêu dùng việc thay đổi HĐTM, ĐKGDC trước khi thực hiện ký lại hợp đồng, theo quy định tại khoản 3, Điều 15, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP.

Thứ hai, tính đến ngày 31/3/2023, tổng số khách hàng của Công ty CP CTN Bến Tre là 95.330 khách hàng, tất cả đều có thực hiện ký HĐTM, ĐKGDC. Trong đó, có 6.631 khách hàng (từ tháng 01/2021 đến ngày 31/3/2023) ký hợp đồng dịch vụ cấp nước theo mẫu mới; còn lại 88.699 khách hàng sử dụng nước (từ tháng 12/2020 trở về trước) ký hợp đồng theo mẫu cũ, cần phải thực hiện ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước với khách hàng theo mẫu mới. Tất cả các hồ sơ HĐTM, ĐKGDC của khách hàng bảo đảm đúng về nội dung và hình thức hợp đồng mẫu đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Công ty CP CTN Bến Tre thực hiện tốt việc lưu giữ hợp đồng theo mẫu đã giao kết với khách hàng theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (lưu giữ hợp đồng bằng văn bản giấy và lưu giữ theo mã thông tin khách hàng trên chương trình quản lý khách hàng của Công ty).

Thứ ba, Công ty CP CTN Bến Tre có thực hiện niêm yết điều kiện giao dịch chung tại các địa điểm giao dịch để khách hàng dễ dàng nhìn thấy, theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 18, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bên cạnh những mặt thực hiện tốt, Công ty CP CTN Bến Tre còn tồn tại hạn chế: Đến thời điểm kiểm tra, tiến độ triển khai thực hiện việc ký lại HĐTM, ĐKGDC còn chậm (46.670/88.699 khách hàng, tỷ lệ 52,62%). Do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan như nhiều khách hàng thờ ơ, không quan tâm đến việc ký lại hợp đồng mẫu nên làm thất lạc hồ sơ; một số khách hàng không cung cấp số điện thoại, số CCCD; chủ hộ thường xuyên vắng nhà; lực lượng triển khai ký lại hợp đồng mẫu còn ít; Công ty chưa kịp thời kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc lực lượng nhân viên, cộng tác viên thực hiện đúng tiến độ; tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện ký lại hợp đồng mẫu. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về việc ký lại HĐTM, ĐKGDC, cũng như lợi ích của việc ký lại hợp đồng mẫu đến khách hàng chưa đủ mạnh, nên còn nhiều khách hàng thờ ơ, không quan tâm đến việc ký lại hợp đồng mẫu.

Đoàn thanh tra đã kiến nghị Công ty CP CTN Bến Tre tiếp tục duy trì thực hiện tốt quy định của pháp luật về việc đăng ký, đăng ký lại HĐTM, ĐKGDC bảo đảm về nội dung và hình thức theo quy định; xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc ký lại HĐTM, ĐKGDC với khách hàng theo quy định; đồng thời đề nghị Công ty CP CTN Bến Tre đổi mới, kết hợp nhiều phương thức tuyên truyền khác nhau để khách hàng sử dụng nước dễ tiếp cận và hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ khi ký kết HĐTM, ĐKGDC.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC; thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng./.
Tin, ảnh: Xuyến – TT Sở