• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước năm 2019
Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet)

Kết quả thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước năm 2019

(Cập nhật: 24/05/2019)

Ngày 14/01/2019, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-SCT về việc thành lập Đoàn thanh tra về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (NSNN) tại Văn phòng Sở Công Thương. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với Văn phòng Sở theo Kế hoạch số 83/KH-SCT ngày 14/01/2019 của Sở Công Thương, với một số kết quả như sau:

Các năm qua, Lãnh đạo Văn phòng Sở đã chỉ đạo, điều hành tốt công tác quản lý tài chính, tài sản và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với NSNN; đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, định mức; thực hiện tốt công tác mua sắm, sử dụng tài sản công. Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước trên tất cả các khâu lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí NSNN, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, chế độ tiêu chuẩn, định mức theo Luật NSNN và các quy định khác có liên quan.

Hàng năm, đơn vị có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện tốt các quy định về công tác quản lý và sử dụng tài chính, lập chứng từ  kế toán, mở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định; có thực hiện việc kiểm quỹ tiền mặt hàng quý đầy đủ và lập biên bản kiểm kê quỹ theo biểu mẫu quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 107/2017/TT-BTC. Trong năm 2017 - 2018, không có trường hợp sai lệch và thất thoát quỹ xảy ra tại đơn vị.

Đã xây dựng kế hoạch, chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để thực hiện trong năm, tăng cường giám sát, công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN. Việc quản lý và sử dụng ngân sách tại đơn vị luôn thực hiện đúng theo quy định trong chi tiêu ngân sách cũng như Quy chế chi tiêu nội bộ đã đề ra dưới sự kiểm soát của Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra, phê duyệt.

Đơn vị đã thực hiện hoàn thành nghĩa vụ đối với NSNN, từ việc thu, chi từ hoạt động thu phí, lệ phí, trích nguồn cải cách tiền lương, đến việc thu hộ thuế thu nhập cá nhân và nộp NSNN theo đúng quy định. Qua kiểm tra sổ sách kế toán năm 2017 - 2018, Đoàn thanh tra không phát hiện có dấu hiệu sai phạm về công tác quản lý tài chính, tài sản.

Tuy nhiên, qua kiểm tra sổ sách, đơn vị còn một số hạn chế như: Một số hóa đơn tài chính mua hàng hóa chưa có chữ ký của người mua hàng, chưa in hóa đơn dịch vụ (điện, nước) kèm theo chứng từ thanh toán; một số tài sản không ghi thời gian đưa vào sử dụng nên không thể xác định được thời gian khấu hao.

Đoàn thanh tra đã yêu cầu Văn phòng Sở khắc phục ngay những hạn chế còn tồn tại qua công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời trong thời gian tới, đề nghị Văn phòng Sở tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo đúng quy định; tăng cường quyền tự chủ và tính chủ động của thủ trưởng đơn vị trong công tác quản lý biên chế và quản lý tài chính; tiếp tục thực hiện và phát huy hơn nữa việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường công tác giám sát, công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN tại đơn vị; kiểm soát chi tiêu một cách hợp lý và thúc đẩy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài sản công./.

Nguồn: TT Sở – SCT