• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019

(Cập nhật: 13/03/2019)
Thực hiện Công văn số 56/TT-VP ngày 12/02/2019 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) quý I năm 2019. Sở Công Thương tổng hợp kết quả như sau:  
Thanh tra hành chính: Đã ban hành các Quyết định và Kế hoạch thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước tại Văn phòng Sở Công Thương; Quyết định và Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2019. Kết thúc thanh, kiểm tra, Sở Công Thương sẽ gửi báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh theo quy định.
Thanh tra chuyên ngành: Đơn vị đang triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2019. Kết thúc kiểm tra, sẽ gửi báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh theo quy định.
Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong quý I năm 2019, Sở Công Thương không có trường hợp tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo hoặc tiếp công dân đoàn đông người, phức tạp. Sở tiếp nhận 06 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến qua đường bưu điện, tăng 03 đơn so với cùng kỳ năm trước (tăng 100%). Đến thời điểm báo cáo, các đơn thư đã được xem xét, giải quyết hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng theo quy định.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN: Đã ban hành Kế hoạch số 2414/KH-SCT ngày 20/12/2018 về thực hiện PCTN năm 2019. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt các quy định của  Luật PCTN và các văn bản có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của CB,CC,VC và quần chúng trong cơ quan về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.
Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng: Sở Công Thương tỉnh Bến Tre tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, gắn với cải cách hành chính; xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thường xuyên theo dõi, thực hiện nghiêm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; đang xây dựng kế hoạch kiện toàn bộ máy tổ chức, đề án, phương án kiện toàn tổ chức; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; thực hiện công tác cải cách hành chính.
Đánh giá, nhận xét: Công tác thanh tra, kiểm tra tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục theo quy định của Luật Thanh tra; cán bộ thanh tra khi tiếp xúc, làm việc có thái độ nghiêm túc, chuẩn mực, không có biểu hiện nhũng nhiễu cũng như gây phiền hà với đối tượng thanh tra, kiểm tra. Về công tác tiếp dân, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng chính sách pháp luật, đúng cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; tiếp nhận, thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để xác minh làm rõ, đề xuất tham mưu cho lãnh đạo hướng giải quyết đảm bảo yêu cầu chặt chẽ về mặt pháp lý. Tổ chức triển khai công tác PCTN theo kế hoạch năm 2019; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên. Thời gian qua, Sở Công Thương chưa phát hiện trường hợp vi phạm về tham nhũng hay có dấu hiệu tham nhũng.
Phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019: Tiếp tục thực hiện các nội dung thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 Tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; thẩm tra, xác minh tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở; thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thực hiện; gắn việc kiểm tra định kỳ của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở với ý thức tự giác chấp hành của từng đảng viên, CB,CC,VC để thực hiện tốt công tác PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.
Nguồn: TT Sở – SCT