• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019
Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet)

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

(Cập nhật: 04/05/2019)

                Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã thực hiện sơ kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm 2019 với một số kết quả như sau:  

Công tác thanh tra, kiểm tra: Đang thực hiện thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước tại Văn phòng Sở và kiểm tra công vụ tại các phòng và 02 đơn vị trực thuộc Sở; đã ban hành quyết định và kế hoạch kiểm tra điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2019. Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, sẽ gửi báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh theo quy định. Đã ban hành quyết định, kế hoạch và thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2019, kết quả kiểm tra: Tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã kiểm tra 85; trong đó, số cửa hàng thực hiện tốt 37/85 (tỷ lệ 43,53%), thực hiện chưa tốt 48/85 (tỷ lệ 56,47%); nhắc nhở 47, xử phạt vi phạm hành chính 01 với số tiền 15.000.000 đồng.

Công tác tiếp công dân: Trong 6 tháng đầu năm 2019, không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân gửi trực tiếp tại “Bộ phận một cửa” hoặc gửi trực tiếp tại Thanh tra Sở, cũng như không có trường hợp tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo hoặc tiếp công dân đoàn đông người, phức tạp mà chỉ tiếp nhận các đơn, thư qua đường bưu điện.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Trong kỳ tiếp nhận 08 đơn thư các loại, giảm 01 đơn (giảm 11,11%) so với cùng kỳ năm trước, gồm: Tố cáo 01 đơn; kiến nghị, phản ánh 07 đơn. Tất cả các đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được tiếp nhận xem xét, giải quyết hoặc chuyển đến đúng nơi có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định. Trong đó, 01 đơn tố cáo không được thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 25, Luật Tố cáo năm 2018; Giám đốc Sở Công Thương đã xem xét, giải quyết xong 02 đơn, đang xem xét, giải quyết 02 đơn; chuyển Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xem xét, giải quyết 03 đơn kiến nghị, phản ánh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN: Đã ban hành Kế hoạch số 2414/KH-SCT ngày 20/12/2018 về thực hiện PCTN năm 2019. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt các quy định của  Luật PCTN, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của CB,CC,VC và quần chúng trong cơ quan về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.

Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng: Sở Công Thương tỉnh Bến Tre tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định như công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, gắn với cải cách hành chính; xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thường xuyên theo dõi, thực hiện nghiêm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; đang xây dựng kế hoạch kiện toàn bộ máy tổ chức, đề án, phương án kiện toàn tổ chức; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; thực hiện công tác cải cách hành chính.

Đánh giá, nhận xét: Công tác thanh tra, kiểm tra tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục theo quy định của Luật Thanh tra; cán bộ thanh tra khi tiếp xúc, làm việc có thái độ nghiêm túc, chuẩn mực, không có biểu hiện nhũng nhiễu cũng như gây phiền hà với đối tượng thanh tra, kiểm tra. Về công tác tiếp dân, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng chính sách pháp luật, đúng cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; tiếp nhận, thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để xác minh làm rõ, đề xuất tham mưu cho lãnh đạo hướng giải quyết đảm bảo yêu cầu chặt chẽ về mặt pháp lý. Tổ chức triển khai công tác PCTN theo kế hoạch năm 2019; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên. Thời gian qua, Sở Công Thương chưa phát hiện trường hợp vi phạm về tham nhũng hay có dấu hiệu tham nhũng.

Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019: Tiếp tục thực hiện các nội dung thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019; tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; thẩm tra, xác minh tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thực hiện; gắn việc kiểm tra định kỳ của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở với ý thức tự giác chấp hành của từng đảng viên, công chức, viên chức để thực hiện tốt công tác PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Nguồn: TT Sở – SCT