• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kế hoạch tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Kế hoạch tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

(Cập nhật: 18/10/2021)
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan, đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đối với tình hình, sự nguy hại của tham nhũng và yêu cầu đặt ra đối với công tác PCTN trong giai đoạn hiện nay, Sở Công Thương Bến Tre đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 11/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, để triển khai thực hiện tại đơn vị. Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch như sau:

Thứ nhất, triển khai, quán triệt nội dung các văn bản của cấp trên có liên quan đến công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị, gồm: Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW; Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 11/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW; Kế hoạch số 5846/KH-UBND ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU;.…

Thứ hai, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát hiện, xử lý tham nhũng; đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về phát hiện, xử lý tham nhũng. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 28/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; xử lý, đề nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh theo kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với đảng viên, công chức, viên chức vi phạm.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Lãnh đạo các phòng, đơn vị gương mẫu, thường xuyên chỉ đạo công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí; chủ động thực hiện việc tự rà soát, kiểm tra phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các tố cáo liên quan về tham nhũng, tiêu cực, tránh tình trạng đùn đẩy, bao che, không giải quyết hoặc giải quyết không đúng theo quy định pháp luật.

Thứ tư, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng nếu có phát sinh với phương châm: “Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã phát hiện có dấu hiệu phạm tội thì phải khởi tố điều tra; đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử”.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện và xử lý tham nhũng. Chủ động cung cấp thông tin, công khai kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng và kết quả xử lý đến các cơ quan báo chí; đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân đúng theo quy định; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm thông tin và đăng tải thông tin về những vụ việc vụ án tham nhũng; đảm bảo thông tin về vụ việc, vụ án tham nhũng được công khai, minh bạch, tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân.

Thứ sáu, tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức  thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Bố trí công chức có đủ phẩm chất, trình độ năng lực, kỹ nǎng nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu; cử công chức làm công tác PCTN tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong công tác PCTN. Kiên quyết xử lý nghiêm công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, bao che trong quá trình đấu tranh PCTN.

Ban Lãnh đạo Sở Công Thương đã yêu cầu Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, gắn với việc thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với người đứng đầu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN và phát hiện, xử lý tham nhũng hoặc có hành vi bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, để xảy ra trường hợp tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị./.
Nguồn: TT - SCT