• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 28/02/2022)
Tiếp tục thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 174/KH-SCT ngày 21 tháng 01 năm 2022 về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 để triển khai thực hiện tại đơn vị. 

Theo đó, Sở Công Thương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN, tiêu cực; tǎng cường công tác phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực, đổi mới cách thức, phương pháp chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PCTN, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực, nhất là các văn bản mới ban hành, trọng tâm như các Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị; Luật PCTN và các Nghị định hướng dẫn thi hành; các quy định có liên quan đến công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 11/8/2021 của Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 11/8/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Công văn số 7322/UBND-NC ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ PCTN, tiêu cực.…
 
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị, cụ thể: Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị; thực hiện công tác cải cách hành chính, úng dụng khoa học, công nghệ trong quán lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị.

Tǎng cường thực hiện công tác kiểm tra và tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật của đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng; thường xuyên đôn đốc đơn vị trực thuộc kiểm tra người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ .

Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và xã hội trong công tác PCTN, tiêu cực, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tổ cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị có chức năng về PCTN, tiêu cực, đồng thời thực hiện đầy đủ cơ chế, chính sách đãi ngộ, từng bước nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ công chức làm công tác PCTN, tiêu cực tại đơn vị.

Ban Lãnh đạo Sở đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác PCTN, tiêu cực; đồng thời có trách nhiệm thường xuyên giám sát các hoạt động về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu để xảy ra vi phạm./.


(Kèm theo Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnhKế hoạch số 174/KH-SCT ngày 21/01/2022 của Sở Công Thương).
Nguồn: TT Sở – SCT