• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021

(Cập nhật: 23/02/2021)
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018,  Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre về phòng, chống tham nhũng năm 2021, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 để triển khai thực hiện tại đơn vị, với những nội dung cụ thể như sau:


Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở Công Thương tiếp tục lãnh, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, tiếp tục thực hiện nội dung Kế hoạch số 4911/KH-UBND ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”; đồng thời triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chính quyền phối hợp với các đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Thực hiện nghiêm các quy định công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; các quy định về trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật, trên cơ sở đó triển khai thực hiện theo đúng quy định; thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thực hiện việc thanh toán qua tài khoản; thực hiện việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với những người có nghĩa vụ kê khai.

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Thực hiện nghiêm các quy định công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; các quy định về trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khi có yêu cầu; Xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành tài chính, ngân sách, kiểm soát chặt chẽ việc thu chi tài chính, ngân sách; Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; Thực hiện các quy định về kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có  nghĩa vụ kê khai.

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra; xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng: Thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; thường xuyên giám sát việc thực hiện phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị; Các phòng, đơn vị trực thuộc định kỳ tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời chấn chỉnh các sai sót trong công tác quản lý tài chính, ngân sách và tài sản của cơ quan, đơn vị; đồng thời thực hiện đúng các quy định về giữ bí mật của người tố cáo hành vi tham nhũng.

Trên cơ sở kế hoạch này, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của đơn vị, định kỳ báo cáo kết quả về Sở Công Thương để theo dõi, tổng hợp báo cáo về cấp trên theo quy định./.

Nguồn: TT Sở – SCT