• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

(Cập nhật: 26/06/2020)
Sở Công Thương Bến Tre đã thực hiện tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đến nay theo chỉ đạo và hướng dẫn tại Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 20/4/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Công văn số 386/TT-TTPCTN ngày 15/6/2020 của Thanh tra tỉnh Bến Tre.

Hơn 07 năm qua (từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo Quyết định số 162-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị), Sở Công Thương Bến Tre đã triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ (TTCP), TTCP đối với ngành thanh tra trong công tác PCTN và các quy định khác có liên quan, tạo sự chuyển biến về nhận thức và thống nhất về hành động của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức (CC,VC) và người lao động trong công tác PCTN, chống lãnh phí, tiêu cực. Hàng năm, Sở Công Thương đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác pháp chế, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp Bộ phận pháp chế thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm kịp thời phát hiện những nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật (nếu có), từ đó đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp.

Sở Công Thương đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại đơn vị theo đúng quy định, cụ thể như: Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, gắn với cải cách hành chính; xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn,…

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ được giao của ngành Thanh tra: Sở Công Thương phân công trách nhiệm Thanh tra Sở làm đầu mối theo dõi công tác PCTN của đơn vị, hàng năm xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra trách nhiệm thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, các quy định của pháp luật về PCTN đối với các đơn vị trực thuộc và thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở thực hiện đúng quy định để ngăn ngừa những tiêu cực có thể xảy ra; kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn những hành vi tham nhũng và báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh theo quy định. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, đơn vị không phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật về tham nhũng, cũng như không có sai phạm về công tác quản lý tài chính, tài sản. Đối với những hạn chế, tồn tại phát hiện qua thanh tra, kiểm tra đã được nhắc nhở để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục để các đơn vị thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Thời gian qua, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thực hiện; lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ cùng lúc giữa Đảng ủy và chính quyền, gắn việc kiểm tra định kỳ của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở với ý thức tự giác chấp hành của từng đảng viên, CC,VC; phối hợp chặt chẽ giữa thanh tra với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Đa số CC,VC có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất, đạo đức, không tham nhũng, không tiêu cực, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí, Sở Công Thương đã thực hiện tốt Đề án tiết kiệm chi phí, triển khai thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công, các khoản chi tiêu được bàn bạc và công khai, minh bạch; thực hiện công khai tài chính định kỳ theo quy định và thường xuyên theo dõi, kiểm soát việc thực hiện kinh phí được cấp của các đơn vị trực thuộc.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Nâng cao vai trò người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong việc gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác PCTN; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục triển khai Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến cán bộ, CC,VC trong đơn vị; thực hiện nghiêm chỉnh việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân đúng theo quy định; tiếp tục kiện toàn quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý nhằm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Luật PCTN; công khai, minh bạch trong chi tiêu, mua sắm tài sản, trang thiết bị, quy định chế độ quản lý tài chính và tài sản công; công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, bố trí, đào tạo, điều động, bổ nhiệm, nâng lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật CC,VC; thực hiện niêm yết công khai tài chính định kỳ theo quy định./.
 
Nguồn: TT Sở – SCT