• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

(Cập nhật: 22/04/2020)
Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2019, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre tổng kết kết quả thực hiện như sau:
Tình hình và kết quả triển khai công tác thi hành pháp luật về XLVPHC: Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 187/KH-SCT ngày 14/02/2019 về việc triển khai, tổ chức thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2019.  Tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức (CBCC,VC) trong cơ quan nắm và hiểu rõ các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) như Luật XLVPHC, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của ngành; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của CBCC,VC và người lao động. Đồng thời, Sở Công Thương còn phối hợp với cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh tổ chức tuyên truyền rộng rãi các văn bản, quy định pháp luật liên quan về XLVPHC, chủ động phòng, chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi vi phạm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
Tình hình VPHC về các lĩnh vực thuộc quyền quản lý của Sở Công Thương nói chung cũng như các vi phạm về hàng giả, hàng cấm, hàng lậu và gian lận thương mại nói riêng trong thời gian qua mặt dù được lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, đặc biệt là các lĩnh vực xăng, dầu, gas, an toàn thực phẩm,… do các đối tượng vi phạm có nhiều thủ đoạn để đối phó, cố tình thực hiện hành vi vi phạm; ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức, cá nhân còn hạn chế, chưa tự giác tìm hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh; một số quy định của pháp luật còn chung chung, bất cập, chồng chéo,… gây rất nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng.
Tình hình xử phạt VPHC: Trong năm 2019, số vụ vi phạm 315 vụ. Trong đó, kiểm tra nhắc nhở 311 vụ, ban hành quyết định xử phạt VPHC 04 vụ; Tổng số tiền xử phạt VPHC: 90.000.000 đồng; Tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 0
Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác XLVPHC rất nhiều, nhưng do tổ chức bộ máy giao lực lượng cán bộ, công chức làm công tác XLVPHC còn quá mỏng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; điều kiện về cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, kinh phí làm việc... tuy đã được trang bị nhiều nhưng vẫn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao; ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế, tình hình kinh tế còn khó khăn nên số hành vi vi phạm còn nhiều./.
Nguồn: TT Sở – SCT